Öngösterim Görseli

İŞLETME DOKTORA DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

FİNANSMAN BİLİM DALI DERSLERİ (İFNS)

İFNS 701 Finans Ekonomisi (3 0 3)
Finansal Sistem ve Piyasaların İşleyişi; Konaklama İşletmelerinin Finansman Kaynakları; İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Kar Payı Dağıtım Politikaları; İşletme Bütçeleri ve Sermaye Bütçelenmesi; İşletmelerde Büyüme, Birleşme ve Başarısızlık; Risk Sermayesi ve Konaklama İşletmeleri; Bankacılık ve Türk Bankacılık Sistemi; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Kurumları; Leasing, Factoring, Forfaiting Kurumları ve İşlemleri; Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları; Menkul Kıymet Borsaları ve IMKB; Menkul Kıymet Değerlemesi; Portföy Seçimi ve Yönetimi; Uluslararası Finansal Piyasalar.

İFNS 702 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (3 0 3)
Yatırım: Menkul ve Piyasalar, Yatırım: İstatistiksel Kavramlar, Yatırım: Portföy ile birleştirilen bireysel Menkul değerler Portföyler, Portföy Yönetimi: Etkin Set bulma, Portföy Yönetimi: Faktör Modelleri, Portföy Yönetimi: Portföy Dağılımı, Varlık fiyatlandırma Teorileri: SVFM, Varlık fiyatlandırma Teorileri: SVFM ilişkin ampirik testler, Varlık fiyatlandırma Teorileri: Arbitraj fiyatlama, Varlık Fiyatlandırma Modelleri ile Performans Ölçümü, Opsiyon fiyatlandırma

İFNS 703 Finansman Araştırmaları Semineri (3 0 3)
Fama (Etkin sermaye piyasaları: teori ve ampirik çalışmaların bir yorum), Markowitz: Portfolio seçimi
Risk koşulları altında piyasada denge, Sharpe: Capital varlık fiyatlarında bir teori, Sermaye varlıkları fiyatlandırma Ross:The arbitraj teorisi, JensenAgency: Serbest Nakit Akışı Maliyetleri, Kurumsal Finansman ve Devralmalar, Firma Yönetsel davranış, vekalet maliyetleri ve mülkiyet yapısı JensenMecklingTheory, ModiglianiMillerThe sermayesi, şirket finansman maliyet ve yatırım teorisi
ModiglianiMiller: Dividend Politikası, Büyüme ve Hisse Senedi Değerleme, Faiz oranlarının vade yapısı ile CoxRossIngersollA teorisi, BlackScholes seçenekleri fiyatlandırma ve kurumsal borçlar
FamaMachbeth: Risk, dönüş ve denge Ampirik testleri, John Lintner: Hisse Senetleri Portföyü ve  Sermaye Bütçelemede Riskli Yatırım Seçimi ve Risk Varlıkların Değerlemesi, Myers Majluf: Firmaların Finansman ve Yatırım Kararları

İFNS 704 İşletme Finansmanı Teorisi (3 0 3)
Deterministik Modeller: Bireylere İlişkin Servet Yaratma Modelleri, Deterministik Modeller: Mal, Üretim ve Firmalarda Değerleme Modellerinin İncelemesi, Deterministik Modeller: Optimal Yatırım Kararları, Belirsizlik Modelleri: Belirsizlik ortamında Finansman, Yatırım Kararları ve Sermaye Maliyeti, Belirsizlik Modelleri: Belirsizlik ortamında Finansman, Yatırım Kararları ve Sermaye Maliyeti, Belirsizlik Modelleri: Belirsizlik Durumunda Karar Verme Sürecinde Beklenen Fayda Yaklaşımı, Belirsizlik Modelleri: İki Dönemli Tüketim Yatırım Kararları, Belirsizlik Modelleri: Risk, Getiri ve Piyasa Dengesi

İFNS 705 Finansman Yönetimi (3 0 3)
Finansal Yönetim Dersinin amacı, öğrencilerin muhasebe-finans ilişkisini kavrayarak temel finansal tabloları düzenlemelerini, analiz etmelerini ve yorumlamalarını sağlamak, böylelikle işletme yönetiminde temel finansal yöntem ve teknikleri kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmektir. Finansal Yönetim dersi finans fonksiyonunun işlevini ve temel finansal analiz esaslarını inceler. Bu kapsamda; muhasebe-finans ilişkileri, finansal tablolar, finansal tablo analizleri, kısa ve uzun dönem finansal planlama, risk ve getiri ilişkileri, borç ve öz kaynakla finanslama kararları, kar dağıtım politikaları, işletme sermayesi yönetimi konuları ele alınır. Dönem içinde öğrencilere; İMKB’ye kayıtlı bir şirket üzerinde temel vaka teknik analiz tekniklerini kullanarak proje yaptırılır.

İFNS 706 Yeni Finansal Teknikler (3 0 3)
Giriş ve Temel Finansman Kavramları, Risk ve Risk Sınıflamaları, Risk ve Getirinin Ölçülmesi, Portföy Yönetimi ve Çeşitlendirme, Arbitraj, Swaps, Vize, Forward Sözleşmeler, Futures Sözleşmeler, Opsiyonlar, Hedging, Melez Yatırım Araçları, Sentetik Yatırım Araçları,
Hedge Fonlar

İFNS 707 Kurumsal Finans Kuramı (3 0 3)
Sermaye yapısı ve Modigliani-Miller kuramı; yönetim haklarının en uygun dağıtımı; kurumsal finansman ve bilgi; en uygun sözleşmelerin tasarımı; borç sözleşmelerinin tasarımı; açık arttırmalar.

İFNS 708 Finansal Ekonometri (3+0+0) 
Klasik doğrusal bağlanım modeli; tek değişkenli zaman serisi çözümlemesi; MA, AR, ARMA ve ARIMA modelleri; çok değişkenli çözümleme; uzun dönemli bağımlılık; birim kök sınamaları ve eşbütünleşim, rastlantısal oynaklık modellemesi; ARCH ve GARCH modelleri; benzetim.

İFNS 709 Hesaplamalı Finans (3+0+0) 
Oynaklık ve ilinti; ana bileşen çözümlemesi; etken modelleri; riske maruz değer; varlık getirilerinin normal dağılmama durumu; zaman serisi modelleri; yüksek frekanslı veriler.

İFNS 710 Reel Opsiyonlar (3 0 3)
Net şimdiki değer ve reel opsiyon yöntemlerinin kıyaslanması; esneklik değerlemesi; karar ağaçları; sayısal yöntemler; bileşik ve değiştirme opsiyonları; oynaklık kestirimi.

İFNS 711 İşletmelerde Proje Yönetimi (3 0 3)
Özel ve kamu sektörlerindeki işletme projelerine uygulanabilir pratik proje yönetimi teknikleri; proje şartlarını belirlemede kavramlar ve teknikler; iş analizi yapıları; iş takvimini planlama; ağ analizi; kaynak yönetimi ve bütçeleme; risk analizi; Gantt ve PERT ağ çizelgeleri gibi raporlama araçları.

İFNS 712 Bütçe ve Finanslama Teknikleri (3 0 3) 
Bütçeleme; finansal kestirimler; kredi yönetimi; finansman seçeneklerinin amaca göre çözümlenmesi.

İFNS 713 Sermaye Piyasası Analizleri (3 0 3)
Sermaye piyasası teorisi, finansal varlıkları fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modelleri gibi konular ele alınmaktadır.

İFNS 714 Varlık Değerleme Yöntemleri (3 0 3)
Giriş: Değerleme, Değer Kavramları, Şirket Değerleme, Nakit Akımlarının Belirlenmesi, İskonto Oranının Belirlenmesi, Diğer Değerleme Parametrelerinin Belirlenmesi, Şirket Değerinin Belirlenmesi, Faaliyetlerin Değerinin Belirlenmesi, Şirket Değerlemede Genel Problemler, Geleneksel Şirket Değerlemesi: Şirket Parametreleri, Menkul Kıymet Değerlemesi: Değişken Gelirli Menkul Kıymet Değerlemesi, Menkul Kıymet Değerlemesi: Değişken Gelirli Menkul Kıymet Değerlemesi, Menkul Kıymet Değerlemesi: Sabit Gelirli Menkul Kıymet Değerlemesi, Menkul Kıymet Değerlemesi: Sabit Gelirli Menkul Kıymet Değerlemesi, Menkul Kıymet Değerlemesinde Vergisel Durum.

İFNS 715 Risk Analizi (3 0 3)
Risk Kavramı ve Türleri, Riskin Ölçüm ve Değerlemesi, Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Emtia (Commodity) ve Finansal Futures (Financial Future), Döviz-Faiz ve Endeks Futures, Forward ve Future Fiyatlama, Future Hedging ve Spekülasyon, Opsiyon (Fiziksel ve Finansal Opsiyonlar: FX, Faiz ve Endeks Opsiyonları), Opsiyon Değerleme Modelleri (Black Sholes, Binominal v.b.), Alım – Satım Stratejileri, Exzotik Opsiyon, Swap, Yeni Nesil Türevler (FRA, Swaptions, Rainbow, Barrier v.b.), VİP (İstanbu ), VOB (İzmir)

DAVRANIŞ BİLİMLERİ BİLİM DALI DERSLERİ (İDB)
İDB 701 İleri Örgütsel Davranış (3 0 3) 
Örgütsel Davranış nedir?, Kişilik ve Değerler, Tutum ve İş Doyumu, Bağlılık, Algı ve Bireysel Karar Verme, Güdüleme Teorileri, Grup Davranışı ve Takımlar, Davetli Konuşmacı, İletişim, Liderlik Konusundaki Temel Yaklaşımlar, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere, Örgüt Kültürü

İDB 702 Örgüt ve Yönetim Teorisi (3 0 3)
Örgütler, Ussal Örgütler, Bilimsel yönetim, İnsan ilişkileri ve Motivasyon, İnsan ilişkileri yaklaşımı, “Carnegie Yaklaşımı, Durumsallık yaklaşımı, Hareket Yaklaşımı, Politik Yaklaşım, Marksist Yaklaşım, Kurumsallaşma Teorisi, Popülasyon Ekolojisi ve Değerlendirmesi, Network (şebeke) Yaklaşımı

İDB 703 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri (3 0 3) 
Müzakerelerin Doğası Karşılıklı Bağımlılık, Dağıtımsal Pazarlık Stratejisi ve Rekabet Taktikleri, Bütünleştirici Müzakere ve Taktikleri, Müzakere Planlama ve Strateji, Çatışma Yönetimi Kavramları, Çeşitli Bakış Açılarına Göre Örgütsel Çatışmalar, Müzakerelerde Duygu ve Algı Yönetimi, Örgütlerde Başlıca Çatışma Nedenleri ve Çözüm Stratejileri, Müzakerelerin Kesilmesi ve İletişim, Müzakerelerde Etkileme ve İkna, Müzakerelerde Üçüncü Taraf Müzakerelerde Güç, Müzakerelerde ve Kişisel/Bireysel Farklılıklar, Müzakerelerde Etik Problem Çözme Teknikleri, Uluslararası Kültürlerde Müzakere

İDB 704 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler (3 0 3)
Bilgiyi tanımlamak, günümüzde önemini, bilgi toplumu kavramını, örgüt içinde bölümlerin ve insanları sürekli biçimde nasıl öğrenecekleri, bilgileri nasıl yaratacakları, elde edecekleri ve ilgili yerlere transferini sağlayacaklarını anlatmaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu İşlenmesi Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları.

İDB 705 Organizasyonlarda Davranış Uygulamaları (3 0 3) 
Bu derste, genel örgütsel davranış konuları ile ilgili güncel gelişmeler incelendikten sonra Örgütsel bağlılık; Etik; Mobbing (psikolojik şiddet), Örgütsel vatandaşlık, Tükenmişlik, işkolizm konuları üzerinde durulacaktır.

İDB 706 Örgüt Geliştirme Stratejileri (3 0 3)
Örgüt geliştirmenin kapsamı, temel unsurları, süreci ve safhaları, örgüt yapısına yönelik, örgüt süreçlerine yönelik müdahale teknikleri, örgüt geliştirmenin uygulama koşulları

İDB 707 Kurumsal İletişim Yönetimi (3 0 3)
Örgütsel iletişim ve kurumsal iletişim kavramları, kurum vizyonu, kurum misyonu, kurumsal hedefler, dizayn – kurum kimliği – kurum imajı, kurumsal kültür, kurum içi – kişilerarası iletişim, takım dili  oluşturmak örgütte grup içi ve gruplar arası ilişkiler.

İDB 708 Stres Yönetimi (3 0 3) 
Stres kavramının tanımı, etkileri, stres modelleri, kişilik tipleri üzerinde stresin yol açabileceği davranışlar, fiziksel, davranışsal ve psikolojik stres belirtileri, stresle başa çıkma yöntemleri, bireysel ve örgütsel stresin azaltılması için teknikler.

İDB 709 Örgütsel Davranış ve Değişim Yönetimi (3 0 3) 
İşletmelerdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, insan ve endüstri üzerindeki etkileri ve çözüm yolları; personel seçme, eğitme ve değerlendirme; grup dinamikleri ve gruplar arası sorunlar; güdüleme, önderlik, karar verme ve iletişimde psikolojik sorunlar, rol, statü, otorite; örgütsel çatışma; stres ve yönetimi.

İDB 710 Organizasyon ve Kültür (3 0 3) 
Bu derste, örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünü oluşturan unsurlar, farklı örgütler ile farklı ülkelerde faaliyette bulunan örgütlerin kültürleri, bir ulusun kültürünün, o ülkede faaliyet gösteren işletmeleri nasıl etkilediği ve öğrenen örgütlerin kültürel altyapısı incelenir.

İDB 711 Çalışma İlişkileri (3 0 3) 
Çalışma ilişkilerinin temel yapısı, önemi, hukuksal, ekonomik ve sosyal boyutuyla dünyada ve ülkemizde uygulamaları. Çalışma ilişkileri kavramı, çalışma ilişkilerinin tarihsel gelişimi, dünyada endüstriyel ilişkiler kavramı, iş gücünün organizasyonu, endüstri ilişkileri kavramının ortaya çıkışı, sendikalar ve sendikal düzen, toplu pazarlık süreci, bireysel iş sözleşmeleri, devletin çalışma alanına müdahalesi, iş mevzuatı, uluslararası çalışma mevzuattı, Türkiye’de iş ve çalışma ilişkileri, gelecekte çalışma ilişkileri.

İNSAN KAYNAKLARI BİLİM DALI DERSLERİ (İİK)

İİK 701 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)
Giriş ve İnsan Kaynakları Yönetimimin Stratejik Önemi, Rekabet Avantajı için Çalışanların Yönetimi, İş Tasarımı ve Analizi, İşgücü Planlaması, İşe Alma ve Seçim, Eğitim ve Çalışanların Geliştirilmesi, Kariyer Yönetimi, Performans Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Ücretlendirme, Çalışan İlişkileri, İnsan Kaynakları Sistemlerinde Üstün Performans Yaratılması, Öneri Sunumu, Makale Tartışması

İİK 702 İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Konular (3 0 3) 
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği açısından işçi-işveren ilişkilerinin analizi; işçi sendikaları ve toplu iş sözleşmesi kavramları, grev ve lokavtlar; işçinin yönetime katılması için programlar.

İİK 703 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler (3 0 3) 
İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen iç ve dış çevre faktörleri, İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin teori ve yaklaşımlar, İnsan Kaynakları Stratejileri ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması. Farklılıkların Yönetimi. İnsan Kaynaklarında eşitlik. Yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi. Esnek çalışma ve insan kaynakları yönetimi. Örgüt kültürü ve insan kaynakları yönetimi. Kariyer geliştirme sitemi, yeni kariyer yaklaşımları ve kariyer aşamalarının değişme nedenleri, Ödül stratejisinin geliştirilmesi, etkin bir ödül stratejisinin unsurları ve örnekleri, İşten çıkarmada destek hizmetleri, iş-özel yaşam dengesi ve işyerinde tükenmişlik olgusu, İş gücünde çeşitliliğe yol açan trendler. Ulusal ve uluslar arası çalışma mevzuatında güncel gelişmeler.

İİK 704 Kurumsal İletişim Yönetimi (3 0 3)
Örgütsel iletişim ve kurumsal iletişim kavramları, kurum vizyonu, kurum misyonu, kurumsal hedefler, dizayn – kurum kimliği – kurum imajı, kurumsal kültür, kurum içi – kişilerarası iletişim, takım dili oluşturmak örgütte grup içi ve gruplar arası ilişkiler.

İİK 705 Profesyonellerin Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı (3 0 3)  
Profesyonel kavramının tanımı, meslek ve mesleki etik kavramları. Profesyonelleri diğer çalışanlardan ayıran noktalar. Profesyonellerin yönetim uygulamaları. Profesyoneller ile hizmet alanların ilişkileri. Profesyonellerin üyesi oldukları meslek örgütleri ile ilişkileri ve bunun çalıştıkları kurumlar ile ilişkilerine etkileri. Yönetim danışmanlığının tanımı ve ilgili diğer kavramlar. Yönetim danışmanlarının işlevleri ve danışmanlık rolleri. Danışmanlık süreci, danışmanlık hizmetlerinin kapsamı. Yönetici danışman ilişkileri ile ilgili örnek olay çalışmaları, danışmanlık ve kültür ilişkisi, danışmanlık mesleği ve etik konularını içermektedir.

İİK 706 Liderlik ve Liderlik Analizleri  (3 0 3)
Liderlik kavramı, yönetici ve lider arasındaki farklılıklar. Liderlik teorileri. Güç kaynakları, liderlikte ilkeler ve değerler, liderlik ve etik, lider geliştirme, liderlerin eğitimi. Liderliğin ölçümü ve liderlik analizleri, dünyada gerçekleştirilmiş liderlik araştırmalarından örnekler, farklı kültürlerde liderlik, Türk işletmelerinde yürütülmüş liderlik araştırmaları. Liderlik ve takım çalışması, etkili liderlerin taşıması gereken özellikler konuları incelenmektedir.

İİK 707 İş Ahlakı (3 0 3)
Ahlak kavramı, ahlak ve ahlak felsefesi kavramları, değer kavramı ve değerlerin oluşumu değer kavramı ve sınıflandırması. Evrensel ahlak ilkeleri, evrensel ahlak ilkelerinin irdelenmesi: faydaya dayalı ahlak ilkesi, haklara dayalı ahlak ilkesi, adalet ve eşitliğe dayalı ahlak ilkesi, koruma ve himayeye dayalı ahlak ilkesi, serbest pazar ekonomisi ve ahlak ilkeleri. Ekonomik sistem: tüketici hakları, kirlilik ve kıt kaynakların tüketilmesi, ayırımcılık, çalışma hakları konuları incelenecektir.

İİK 708 Motivasyon ve Motivasyon Teorileri (3 0 3)
Bu dersin amacı öğrencilere motivasyon konusunda teorik bilgiler vermek ve motivasyon konusunda bir alan araştırması yapmalarını sağlayarak uygulamada tecrübe kazandırmaktır. Derste motivasyon kavramı, motivasyonda kapsam teorileri, motivasyonda süreç teorileri ve motivasyon teknikleri ele alınmaktadır.

İİK 709 Liderlik ve Motivasyon Kuramları (3 0 3) 
Liderlik kavramı. Liderlik teorileri. Dünyada gerçekleştirilmiş liderlik araştırmalarından örnekler. Türkiye’de gerçekleştirilmiş liderlik araştırmaları. Motivasyon kavramı. Motivasyon teorileri. Dünyada gerçekleştirilmiş motivasyon araştırmalarından örnekler. Türkiye’de gerçekleştirilmiş motivasyon araştırmaları konuları incelenecektir.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI DERSLERİ (İYO) 

İYO 701 Çağdaş Yönetim Teknikleri (3 0 3) 
Yönetim teknikleri ve moda kavramlar konusu incelendikten ve aralarındaki farklılıklar belirtildikten sonra yazında yaygın bir şekilde incelenen yönetim teknikleri tartışılacaktır. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı, Kıyaslama (Benchmarking) , Sürekli iyileşme, Katılımcı Yönetim, Personel Güçlendirme, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Küçülme, Kalite iyileştirme Teknikleri, Kalite Çemberleri, Kalite Grupları, Toplam Verimli Bakım, Tam Zamanında Üretim, Z Teorisi / ISO Belgesi, Öğrenen Organizasyonlar, kaos ve bilgi sistemleri, ve benzeri konular incelenecektir.

İYO 702 Organizasyon Teorisi (3 0 3) 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin organizasyon teorisi ve tasarımı felsefesini ve ilgili temel kavramlarını içselleştirmesi, geleneksel yapıların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasını sağlayacak örgütsel tasarım yaklaşımlarını uygulayabilme becerisi kazanmasıdır. Belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için ders aşağıda belirtilen temel kavramları ve konuları kapsamaktadır: Örgütsel etkililik, örgüt tasarımı, yetki ve otorite, kontrol, uzmanlaşma ve koordinasyon, örgüt kültürü, örgütsel değişimi etkileyen faktörler, bilgi birikimi ve örgütsel karar verme, öğrenen organizasyon, çatışma yönetimi.

İYO 703 Örgüt ve Yönetim Teorisi (3 0 3)
Örgütler, Ussal Örgütler, Bilimsel yönetim, İnsan ilişkileri ve Motivasyon, İnsan ilişkileri yaklaşımı, “Carnegie Yaklaşımı, Durumsallık yaklaşımı, Hareket Yaklaşımı, Politik Yaklaşım, Marksist Yaklaşım, Kurumsallaşma Teorisi, Popülasyon Ekolojisi ve Değerlendirmesi, Network (şebeke) Yaklaşımı

İYO 704 Yönetimde İleri Konular (3 0 3) 

İşe Bağlılık, Örgütsel Bağlılık, İşe Yabancılaşma, Örgüt Vatandaşı Olma Davranışı, Güç ve Politika, Güven, Adalet, İhtilafları Yönetmek, Psikolojik İhtilaf, Duygusal Zeka, Örgütsel Sürdürülebilirlik, Kimlik, Örgütsel Destek, Yetkilendirme, Psikolojik Yıldırma.

İYO 705 Uluslararası İşletmecilik (3 0 3)
Klasik Uluslar arası Ticaret Teorileri, Uluslar arası Ticaret Teorileri, Porter’ın Elmas Modeli ve Beş Kuvvetleri, Ülkelerde Risk Değerlendirmesi, Uluslar arası Yatırım Kararları, Uluslar arası Yönetimde Kültürel Faktörler, Uluslar arası Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslar arası Ticaret ve Yönetimde Güncel Konular.

İYO 706 Kuram ve Uygulamada Yönetim (3 0 3) 
Organizasyon kuramı; davranış bilimlerinin temel kavramları; strateji belirleme; stratejik yönetim; insan kaynakları yönetimi; değişim yönetimi. İşletmelerde iş ahlakı.

İYO 707 İleri Yönetim Uygulamaları (3 0 3)
Dersin temel amacı, iş yaşamında yönetsel sorunlar üzerine teorik ve pratik bilgi uygulamak için öğrencilerin becerilerini geliştirmektir. Derste ayrıca analiz ve karar konusu ile yönetim sorunlarında öğrencilerin karar verme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ders modern yönetim kavramları, araçları ve teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda derste liderlik ve motivasyon konuları üzerinde durulacak. Ayrıca, öğrenen örgütler kıyaslama, dış kaynak kullanımı, ağ yapıları ve sosyal sermaye gibi bazı gelişmiş yönetim kavramları da derste işlenecektir. Ayrıca, öğrencilerden bazı araçlar ve teknikleri kullanmaları; SWOT analizi ve Balanced Scorecard gibi istenecek.

İYO 708 Yönetim Ekonomisi (3 0 3)
Yönetim ekonomisinin içeriği; maksimizasyon ve optimizasyona giriş; risk ve belirsizlik koşullarında karar analizi; rekabet, stratejik karar ve işlem maliyetleri; işletme amaçları; öngörü, talep teorisi, talep tahmini teknikleri; maliyet teorisi ve ölçümü; doğrusal programlama; çeşitli fiyatlandırma şekilleri, kontrollü piyasalarda fiyatlandırma, reklam kararı, sermaye bütçelemesi, kamu politikası ve iş hayatının düzenlenmesi; karar değerlendirmesi, karlar ve kontrol, sermaye bütçelemesi; yatırım kararları.

İYO 709 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (3 0 3)
Dersin temel amacı öğrencilerin, işletmenin çevresini izleme, analiz edebilme, stratejik karar verme gerektiren sorunları saptayabilme, bu sorunlara stratejik çözümler getirebilme, stratejik alternatifler sunabilme ve stratejik yönetim tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders kapsamında öğrencilere temelde stratejik yönetim ile ilgili teorik ve uygulama bilgi aktarılacaktır. Bu çerçevede vizyon; misyon; SWOT analizi; kurumsal, iş birimi ve fonksiyonel düzey stratejiler ile ilgili konular incelenecektir. Ders ayrıca, belirlenen stratejilerin uygulanması için örgütlenme ve planlama ile ilgili konuların yanı sıra, stratejilerin uygulanmasının denetimi ve sonuçların değerlendirilmesine de odaklanacaktır.

İYO 710 Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi (3 0 3)
Bu derste küresel girişim kavramını, küresel rekabet, işbirliği ve ortaklıkları ele alımı incelemek amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Ortak Girişimler ve Yatırım Kavramı, Dış Büyüme Yöntemleri, Ortak Girişimlerin Oluşma Nedenleri, İşletmeleri Uluslararası Yatırımlara Yönelten Neden ve Gelişmeler, Birleşmeler ( Merger ) Şirket Evlilikleri, Müşterek Yatırım Ortaklığı, Lisans Anlaşmaları, Satış Yetkisi Verme, Satış Anlaşmaları, Frainchise ile ilgili Temel Kavramlar, Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme, Dış Kaynak Kullanma (Outsourcing), Taşeronlaştırma, Teknoloji Lisansları AR-GE Sözleşmeleri.

İYO 711 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Küresel Stratejiler (3 0 3)
Dersin amacı, doktora öğrencilerine Stratejik Yönetimde Çağdaş yaklaşımların ve bu yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermek, Küresel Strateji yaklaşımını açıklamak, küresel stratejik oluşturma sürecini izah etmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Stratejik Yönetim Süreci, PIMS Analizi Yaklaşımı, Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı, Kaynak Temelli Yaklaşım, Rekabet Analizi Yaklaşımı, Küresel Strateji Yaklaşımı, Endüstrinin Küreselleşme Stratejisinin Analizi, Küresel Pazar Katılımının Oluşturulması, Küresel Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı, Küresel Faaliyetlerin Konumlandırılması, Küresel Pazarlama Yaratılması, Küresel Rekabetçi Hareketlerin Oluşturulması, Küresel Organizasyon Oluşturma, Küresel Stratejiler Karşısında Bölgesel Stratejiler.

İYO 712 Yönetim Ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3)
Dersin Amacı ve İçeriği: Yönetim Düşüncesinde klasik, neoklasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowermwnt), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, kaizen.

İYO 713 Bilişim Teknolojileri ve Yönetim (3 0 3)
Dersin amacı, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin örgütsel ve yönetsel ortamlara yansımalarını ve bu teknolojilerin yönetimini incelemektir. Dersin içeriği, bilgi toplumu, bilişim teknolojileri, bilgi yönetimi, bilişim teknolojileri ve örgütsel tasarım, üretim ve yönetime etkileri, teknoloji yönetimi ve yenilik yönetimi konularını kapsamaktadır.

İYO 714 Yönetim Kalitesini Geliştirme Teknikleri (3 0 3)
Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri, Kaizen kalite yönetim sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Baldridge mükemmellik modeli, SA 8000 Sosyal sorumluluk yönetim sistemi, ISO 9000, ISO 14000, SO 140000.

İYO 715 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Yönetimi (3 0 3)
Girişimcilik ve girişimci özellikleri; İş planı; Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik; Küçük işletmelerin avantajları ve dezavantajları; Yeni bir iş kurmadaki problemler; Franchising; Küçük işletmelerdeki fonksiyonlar; Küçük işletmelerde büyüme; Kadın girişimciler; Aile işletmeleri ve girişimcilik

İYO 716 Çağdaş Organizasyon Yapıları (3 0 3) 
Organizasyon tanımı, boyutları, organizasyon türleri, geleneksel organizasyon biçimleri, çağdaş organizasyon biçimleri, sanal organizasyonlar, yüksek performans organizasyonlar ve dengeli, yığışım ve şebeke tipi örgütler, öğrenen örgütler, takım çalışması, hücre tipi organizasyonları ve bilgi çağı organizasyonları incelenecektir.

İYO 717 Vizyon Yönetimi (303) 
Vizyon tanımı, vizyonun önemi, kapsamı, öğeleri, oluşturulması ve geliştirilmesi, gerçekliğe dönüştürülmesi, paylaşılması ve vizyona bağlılık, vizyonun denetimi ile vizyon yönetiminde karşılaşılan sorunlar.

İYO 718 Çevre Analizi Teknikleri (3 0 3)
Stratejik yönetim ve stratejik planlama kavramları, iç ve dış çevre analizi, çevre analizi teknikleri: portföy analizi, ön matris, çevresel risk matrisi, rekabet pozisyonu matrisleri, değer zinciri analizi, esas rakip analizi ve örnekler.

İYO 719 Yönetim Kalitesini Geliştirme Teknikleri (3 0 3) 
Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri, Kaizen kalite yönetim sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Baldridge mükemmellik modeli, SA 8000 Sosyal sorumluluk yönetim sistemi, ISO 9000, ISO 14000, SO 140000.

SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DERSLERİ (İSY)

İSY 701 Nitel Araştırma Yöntemleri (3 0 3) 
Niteliksel araştırma yöntemlerinin tanıtılması; geleneksel, deneysel ve istatistik tabanlı araştırma yöntemleri ile niteliksel araştırma araçlarının karşılaştırılması; içerik analizi; etnografik analiz; mülakat teknikleri.

İSY 702 Yöneylem Araştırması (3 0 3) 
Yöneylem araştırmasına giriş; doğrusal programlama problemlerinin belirlenmesi; simpleks yöntemi; eşleklik kuramı; duyarlık analizi; ağ modelleri; karma-tamsayı doğrusal programlama.

İSY 703 Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular (3 0 3) 
Bilim felsefesi; sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda yöntemsel yaklaşımları anlayabilmek için kritik bilgi üretimi. Kuram oluşturmak ve sınamak; araştırma sorularını ve varsayımları geliştirmek; veri toplama ve analizi.

İSY 704 İleri araştırma teknikleri (3 0 3) 
Doktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, bilimsel araştırma sürecini açıklamak, uygun örnek üzerinden veri toplamayı, istatistiksel teknikler kullanarak SPPSS aracılığıyla veriyi analiz edebilmeyi ve sonuçlarla rapor/makale/tez yazımını öğretmektir. Ders, araştırma temel kavramları, bilimsel araştırma süreci, araştırma konularının belirlenmesi, araştırma tasarımı, örneklem ve örneklem yöntemleri, veri kaynakları, verileri düzenleme konuları ile SPSS programının temel özellikleri ve veri seti üzerinde SPSS aracılığıyla basit ve çok değişkenli analiz teknikleri uygulama örneklerini içerir.

İSY 705 Sistem Analizi ve Tasarlama (3 0 3)
Giriş ve Sistem Geliştirme Çevrimi, Planlama Evresi: Projeye Başlama ve Proje Yönetimi, Analiz Evresi: İhtiyaçların Belirlenmesi, Anali Evresi: Vak’a Analizi, Analiz Evresi: Süreç Modelleme, Analiz Evresi: Veri Modelleme, Tasarım Evresi: Sistem Tasarımı, Tasarım Evresi: Mimari Tasarım, Tasarım Evresi: Kullanıcı Ara yüzü Tasarımı, Tasarım Evresi: Veri Depolama Tasarımı, Tasarım Evresi: Program Tasarımı, Somutlaştırma Evresi: Yapılanma, Somutlaştırma Evresi: Kurulum, Uygulama

İSY 706 İleri Regresyon Yöntemleri (3 0 3 )
Regresyon ve modellerin kurulması, Lineer regresyon modellerinin parametrelerini tahmin etmek, Parametreler üzerine güven aralığı kurmak, Sonuçları test etmek.

İSY 707 Matematiksel Programlama (3 0 3) 
Reel vektör uzayları ;Alt vektör uzayı ,Lineer Bağımsızlık, skaler çarpım, Lineer  Dönüşümler , Lineer denklem sistemleri , dik izdüşümler ve en küçük kareler yöntemi, Optimizasyon nedir? Algoritmalar ve hesaplama karmaşıklığı, Lineer programlamanın geometrik ve cebirsel yapısı ,konveks küme ,Uç nokta ,köşe nokta ,temel çözüm , temel uygun çözüm, Lineer programlama problemlerinin standart şekli , Lineer programlama problemlerin standart forma dönüştürülmesi, Dulaite teorisi , Primal ve dual problem , tamamlayıcı aylaklık koşulları , dual boşluk, İç nokta algoritmalarının yaklaşımının incelenmesi ve simpleks yöntemden farkı, Karmarkar algoritması, Potansiyel indirgeme algoritması, Afin ölçeklendirme algoritması, Merkezi yolu takip eden algoritmalar
İç nokta algoritmalarının bilgisayar ortamında çözümlerinin matematik paket programlar yardımı ile çözümünün araştırılması, Lineer programlama problemlerinin iç nokta algoritması kullanılarak bilgisayar ortamında uygulaması

İSY 708 Öngörü Teknikleri (3 0 3)
İlişki Analizi ile Tahmin, Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Zaman Serileri Analizi ile Tahmin/ Fiyat İndeksleri/ Zaman Serilerinin Bileşkenlerine Ayrılması (Trend, Mevsim Etkisinin, Konjonktür ve Düzensiz Hareketlerin Saptanması)/ Üstel Düzgünleştirme Yöntemleri/ Otoregressif Model/ Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Bileşik Otoregressif Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Zaman Serilerinde Regresyon Analizi veya Koentegrasyon Analizi

İSY 709 Yöneylem Araştırması ve Karar Analizi (3 0 3)
Dersin tanıtımı, yöneylem araştırması, karar verme ve problem çözme, Doğrusal programlama (LP), grafik LP çözümü, Grafik çözüm yöntemi için hassasiyet (duyarlılık) analizi. LP problemlerinin bilgisayar kullanılarak çözülmesi. Belli başlı LP modellerinin analizi. Simplex yöntemi. Simplex algoritması. Yapay başlangıç çözümü. M yöntemi. Simplex yöntemindeki özel durumlar. Dualite ve Dual problem tanımı. Optimum Primal ve Dual çözümler arası ilişki. Dualite’nin ekonomik yorumlanması. Dual simplex yöntemi. Primal-dual hesaplamaları. Optimal-sonrası analiz veya Hassasiyet (duyarlılık) analizi. Ulaştırma modeli ve bunun çeşitleri. Diğer ulaştırma modelleri. Ulaştırma algoritması. Atama modeli. Taşıma modeli. Ağ (şebeke) modelleri. Minimal kapsayan ağaç yapısı (Minimal Spanning Tree, MST) algoritması. En kısa yol problemi.
Maksimum akış modeli. Minimum-maliyet kapasiteli akış problemi. CPM (Critical Path Method, Kritik Yol Yöntemi) ve PERT (Program Evaluation and Review Technique, Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği). Hedef Programlama. Tam sayılı Doğrusal Programlama. Dinamik Programlama. Stok modelleri. Tahmin modelleri. Karar analizi ve oyunlar. Belirlilik altında karar verme. Analitik Sıradüzen Süreci (Analytic Hierarchy Process, AHP). Risk altında karar verme. Belirsizlik altında karar verme. Oyun teorisi.

İSY 710 Karar Destek Sistemleri 
Karar Verme Süreci, Karar desteği ve Yönetim Bilişim Sistemi, Karar Destek Sistemi, Yönetsel Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler Kavramlarına Genel Bir Bakış, Veri ve Veri Tabanları, Modeller ve Model-Tabanı Yönetim Sistemleri, Kullanıcı Ara yüzleri ve Mesaj Bileşenleri, Bir Karar Destek Sisteminin Tasarımı, Karar Destek Sistemlerinin Uygulamaya Konulması ve Değerlendirilmeleri, Grup Kararları ve Grup Karar Destek Sistemleri, Yönetsel Bilgi Sistemleri, Bilgi Tabanlı Karar Destek Sistemleri.

İSY 711 Benzetim (3 0 3)
Tanımlar, benzetim, sistem, model, benzetim türleri, benzetimin avantaj ve dezavantajları, kullanım alanları, Monte Carlo Benzetimi, Kesikli Olay Benzetimi, SIMAN: Temel Modelleme Kavramları, SIMAN blokları, özellikleri ve değişkenleri, SIMAN: Temel Modelleme Kavramları Temel Olasılık ve İstatistik Tekrarı, Girdi Olasılık Dağılımının Belirlenmesi Rassal Sayı ve Değişken Üreteçleri, Doğrulama ve Geçerlilik, Çıktı Analizi, Kalite Sistemlerinde Benzetim Optimizasyonu, Regresyon metamodel ile benzetim optimizasyonu, Cevap Yüzeyi metodu ile benzetim optimizasyonu

İSY 712 Üretimde kalite Geliştirme teknikleri (3 0 3)
Modern İş Dünyasında Kalite Artırımının Önemi, Süreç Kalitesinin Modellenmesi, İstatistik ve Örnekleme Dağılımları, İstatistiksel Kalite Kontrolün Metodoloji ve Filozofisi, Kontrol Diyagramları, Sistem Kapasite Analizleri Süreç ve Ölçümü, Kalite Maliyetleri, Tek Değişkenli İstatistiksel Süreç İzleme, Çok Değişkenli Süreç İzleme ve Kontrol, Niteliksel Ölçüler için Kontrol Grafikleri, Hareketli Ortalamalar Kontrol Grafikleri, Süreç Yetenek Analizi, Birimler Kontrol Grafikleri,

İSY 713 İleri Araştırma Teknikleri  (3 0 3)
Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi, Verilerin Özetlenmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları, ANOVA Analizi, Çok Yönlü ANOVA Analizi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Örnek Uygulamalar

PAZARLAMA (İPZR) 

İPZR 701 Pazarlama İletişimi (3 03)
İletişim Kuramları, Pazarlama İletişimi Bileşenleri ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı, Markalaşma, 21. Yüzyılda Pazarlama İletişimi, Pazarlama İletişiminde Ölçüm ve Değerlendirme, Reklam: Basılı Radyo Televizyon Sinema ve Açıkhava, Pazarlama İletişime Farklı Bir bakış Açısı, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Satış Tutundurma Teknikler ve Etkinliği, Halkla İlişkiler, Etkinlik Yönetimi ve Sponsorluk, Doğrudan ve Veri tabanlı Pazarlama, BPİ’nin Geleceği,  Makale Hazırlığı

İPZR 702 Mal / Hizmet Stratejisi ve Marka Yönetimi (3 0 3)
Pazarlama Bileşenleri stratejileri, Kalite ve Tüketici Tatmini, Pazarlama ve Çevre, Pazarlama ve Çevre, Pazarlama Araştırmaları ve Bilgi Sistemleri, Pazar Bölümlendirmesi, Hedef ve Konumlandırma, MIDTERM, Tüketici Davranışları, Stratejik Analiz, BCGBCG, PLC Port folyo Model ve PIMS Analizi, Rekabet Stratejileri, Rekabet Avantajı Yaratmak

İPZR 703 Pazarlama Teorisi (3 0 3 )
Pazarlamada Modelleme, Pazarlama Oryantasyonu, Tüketici Davranışı: Kategorizasyon, Şemalar, Erişilebilirlik ve Klişeler, Tüketicilerin Karar Süreçleri Pazar Bölümlendirme, Gelişen Pazarlama Karması, Uluslararası Pazarlama ve Kültür, Marka Stratejisi, Yeni Ürün Geliştirme Süreci, Fiyatlandırma, Pazarlama Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Reklamcılık ve Promosyon, Satış Gücü Yönetimi, Pazarlama Stratejisi ve Rekabetçi Üstünlük

İPZR 704 Tüketici Davranışı Teorisi (3 0 3) 
Tüketim Tarihi, Modern ve Posmodern süreçler, nitel araştırmalar, Kültür, Tüketim, Kimlik Tüketim Kültürü ve Dış Görünüş, Nitel Araştırmalara giriş Derinlemesine Mülakatlar, Nitel araştırma ve yoruma dayalı analizler, Literatür Taraması – ilk yorumlar, Tüketici Arzuları, Moda, Tüketicinin hareket alanı Semiotic Analiz, Literatür taraması geliştirme ve mülakatlar, Tüketim alt kültürleri, Etnik tüketim, Mülakat analizleri, Toplum yararına tüketici araştırmaları, Sunuşlar

İPZR 705 Tedarik Zinciri Stratejisi ve Yönetimi (3 0 3)
Stratejik yönetimde temel kavramlar, Stratejik lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde strateji oluşturma, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde strateji oluşturma, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde strateji oluşturma, Konuk konuşmacı (tedarik zinciri uygulamalarıyla farklılaşma), Konuk konuşmacı (tedarik zinciri uygulamalarıyla farklılaşma), Tedarik zincirinde rekabetçi stratejiler, Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde strateji münazarası (sınıf içi uygulama), Global pazarlarda dağıtım kanalları stratejileri, Dış kaynak kullanımında lojistik yönetiminin rolü, Konuk konuşmacı (geleceğiniz için stratejiler), Simülasyon uygulaması

İPZR 706 Marka Yönetimi (3 0 3)
Ders marka yönetiminin temellerini, şirketinle ilgili halk, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, stratejik ortaklar, tüketiciler, topluluklar, rakipler, medya ve düzenleyiciler üzerinde şirket/ürün algısını oluşturmayı amaçlar. Marka yönetimi dersi, markanın yönetilmesine odaklanır. Güçlü bir markanın satın alma kararında dramatik bir etkisi olabilir. Güçlü markalar, endüstrileri aşarlar ve şirketin en değerli kalemini oluşturur.

İPZR 707 Uluslararası Pazarlama (3 0 3)
Uluslararası Pazarlama Kavramı, Uluslararası pazarlamaya giriş, uluslararasılaşma, küreselleşme, Uluslararasılaşma süreci ve ilgili teoriler, Uluslararası pazarlamada kültür ve etkileri, Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları, Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama Kararları, Uluslararası reklam, Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları, BRİC ülkeleri, Etnosentrizm , Ülke orjini etkisi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Türk işletmelerinin uluslararası pazarlarda markalaşma çabaları, Türk işletmelerinin uluslararası pazarlarda markalaşma çabaları

İPZR 708 Pazarlama Modelleri (3 0 3)
Derse giriş ve konuların dağıtımı, Pazar ve tüketici karar modelleri, Ürün ve marka karar modelleri, Fiyat karar modelleri, Dağıtım karar modelleri, Tutundurma karar modelleri, Pazarlama stratejisi karar modelleri.

İPZR 709 Özel Pazarlama Konuları (3 0 3)
İletişim konuları, Pazarlama uygulamalarındaki konular, Ülkemizdeki temel pazarlama konuları, Ürün hakkındaki konular, Fiyatlama ve enflasyon konuları, Marka geliştirme konuları, İletişim konuları, Dağıtım ve lojistik konuları, Reklam konuları, İhracatta karşılaşılan konular, İnternet ile ilgili konular, Pazarlama elemanları ile ilgili konular

İPZR 710 Stratejik Pazarlama Kararları (3 0 3)
Stratejiye ve karar kavramlarına giriş, Strateji, Karar verme, Büyüme ve büyüme matrisleri, Pazar bölümleme ve konumlandırma, Fiyatlama kararları, Rekabet ve Stratejik Üstünlük, Strateji değerlendirme, Çeşitlendirme, Ürün yaşam eğrisi, Zor pazarlar, Olgun pazarlar,

İPZR 711 Sosyal Pazarlama (3 0 3)
Sosyal Pazarlamada Temel Kavramlar, Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sosyal, pazarlama, Üçüncü sektörde sosyal pazarlama, Sosyal pazarlama ve Dünyadaki gelişmeler, Sosyal olaylarda sosyal pazarlamanın etkinliği, Kampanya kavramı ve tasarımı, Kampanya planlaması, Kampanya yürütüm süreci, Kampanya değerlendirme ve sonuç analizleri, Sosyal olay pazarlaması, Sosyal pazarlamada etik, Sosyal pazarlamanın geleceği

İPZR 712 Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar (3 0 3)
Dersin amacının ve işleniş biçiminin anlatılması. Ders kapsamındaki araştırma konuları hakkında bilgi verilmesi, Pazarlama alanında Türkiye ve dünyada yapılan son doktora tezlerinin araştırılması, Pazarlama dergilerinin taranması ve öne çıkan en son pazarlama konularının belirlenmesi, Dönem boyunca yapılacak araştırma konusunun seçilmesi, Dönem boyunca yapılacak araştırma konusunun ve sürecinin netleştirilmesi, Ülke markasının yaratılması, bir yer ya da ülkenin pazarlanması, Müşteri İlişkisi Yönetimi, müşteri elde tutma stratejileri, Bütünleşik pazarlama iletişimi, Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda pazarlama, Sürdürülebilir pazarlama, Hizmet pazarlaması, Makale incelemesi

İPZR 713 Örgütsel Pazarlama (3 0 3)
Örgütsel pazarlama kavramı, örgütsel pazarlar ve çevre analizi, örgütsel pazarların tanımlanması, örgütsel pazar fırsatlarının belirlenmesi, örgütsel pazarları bölümleme, hedefleme ve konumlama stratejileri, örgütsel alıcı davranışları, örgütsel ürünleri planlama ve geliştirme stratejileri, örgütsel fiyat stratejileri, örgütsel dağıtım stratejileri, örgütsel pazarlama iletişimi stratejileri, örgütsel pazarlama programlarının kontrolü, Müşterilerin kazanma stratejileri ve müşteri- satıcı işletme ilişkileri

İPZR 714 Pazarlama Nicel Yöntemler (3 0 3)
Dersin amacının ve işleniş biçiminin anlatılması. Ders kapsamındaki araştırma konuları hakkında bilgi verilmesi, Pazarlama alanında Türkiye ve dünyada yapılan son doktora tezlerinin araştırılması, Pazarlama dergilerinin taranması ve öne çıkan en son pazarlama konularının belirlenmesi, Dönem boyunca yapılacak araştırma konusunun seçilmesi, Dönem boyunca yapılacak araştırma konusunun ve sürecinin netleştirilmesi, Ülke markasının yaratılması, bir yer ya da ülkenin pazarlanması, Müşteri İlişkisi Yönetimi, müşteri elde tutma stratejileri, Bütünleşik pazarlama iletişimi, Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda pazarlama, Sürdürülebilir pazarlama, Hizmet pazarlaması, Makale incelemesi

MUHASEBE (İMUH)

İMUH 701 Finansal Muhasebede Analitik Modeller (3 0 3)
Muhasebe Konularının belirlenmesi, Muhasebe Araştırma Yöntemleri, Muhasebe Deneyleri, Muhasebede Analitik Yöntemler, Finansal Muhasebe’de Ampirik ve Deneysel Araştırma, Yönetim Muhasebesi, Denetim ve Vergi’de Ampirik Araştırma, Araştırma Önerisi Sunumları

İMUH 702 Yönetim Muhasebesi ve Kontrolü (3 0 3)
Yönetim Muhasebesi Araştırmalarının Kavramsal Yönü, Yönetim Muhasebesi Araştırma Yöntemleri,  Yönetim Muhasebesi Araştırmalarının Dizaynı, Dengeli kontrol paneli Dizaynı, Yönetim Muhasebesi Araştırmalarında Konular, Maliyet Dağıtım Yöntemleri, Finansal olmayan performans ölçütleri, Performansa dayalı teşvik primi, Faaliyet ve yatırım bütçesi,  Yönetim Kontrolleri, Araştırma Önerisi Sunumları,

İMUH 703 Muhasebe Araştırmaları Semineri (3 0 3)
Muhasebe Araştırmalarına Giriş, Finansal Muhasebe Araştırmalarına Giriş, Pazar Verimliliği, Pazar Verimliliği, Bilginin, Pazar Verimsizliğinin ve Düzenlemenin Rolü, Pazar Verimli mi?, Pazar Oyuncuları Finansal Analist, Signaling, Şirket Yönetimi, Şirket Yönetimi, Araştırma Önerisi Sunumları

İMUH 704 Muhasebe Standartları (3 0 3)
Giriş: Türk Muhasebe Sistemine Genel Bakış, Kavramsal Çerçeve, Kavramsal Çerçeve, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu, TMS 7: Nakit Akış Tabloları, TMS 2: Stoklar, TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar, TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 23: Borçlanma Maliyetleri, TMS 18: Hasılat, TMS 18: Hasılat, TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, TMS 17: Kiralama İşlemleri

İMUH 705 Vergi ve Finansman Semineri (3 0 3)
Kurumsal vergilendirme ve finansal yapı, Dolaylı ve dolaysız mülkiyet yapısı : Ampirik bulgular, Vergi ve Yatırım, Vergi ve Muhasebe, Kurumsal Yönetişim, Makale Tartışması

İMUH 706 Muhasebe Etiği (3 0 3) 
Denetçi bağımsızlığı, meslek etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Son yıllarda karşılaşılan finansal skandallar, dikkatleri denetçi bağımsızlığı üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu kaygılar gözüne alınarak hazırlanan Mesleki Etik Ve Bağımsızlık dersi iki boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar şirketler ve denetim hizmeti veren kuruluşlar bağlamındadır. Denetim mesleğinde bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar 3568 sayılı meslek yasasının 45. maddesine göre ve aynı şekilde SPK’nın 19 sayılı ve 16 sayılı tebliği ile değerlendirilmektedir. Şirketler yönü ile ise, sosyal sorumluluklar ve iş etiği kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, etik teoriler çerçevesinde durumun iki yönü ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak incelenecektir.

İMUH 707 İhtisas Muhasebesi (3 0 3) 
Sigorta, turizm, bankacılık sektörü gibi sektörlerdeki muhasebe uygulamaları kapsamlı bir Şekilde ele alınmaktadır.

İMUH 708 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3 0 3)

Hesap planı, girdi süreçleri ve belgelendirilmesi, verilerin elde edilmesi, bunların işlenmek suretiyle muhasebede ihtiyaç duyulan miktar ve tutar bilgilerinin elde edilerek yönetime sunulmasını sağlayan sistem incelenmektedir

İMUH 709 İleri Muhasebe Uygulamaları (3 0 3) 
Dersin amacı özellikle konsolidasyon, türev araçlarının muhasebeleştirilmesi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları gibi konularda vak‟a analizleri yaptırarak, öğrencilerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamında finansal tablo hazırlama becerilerini geliştirmektir.

İMUH 710 Denetim Standartları (3 0 3)
Uluslararası denetim standartlarının amaçları, standartlara özgü terimler ve kavramlar ile denetim kalite özellikleri bu ders kapsamında irdelenecek konuları oluşturur.

İMUH 711 Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar (3 0 3)
Amaç, kapsam, temel kavramlar, maliyet sistemi ve maliyet yöntemleri, maliyet yönetim sistemi ve ilkeleri, stratejik maliyet yönetimi, kalite yönetimi ve kalite maliyeti, tam zamanında üretim ve faaliyet tabanlı maliyetleme konuları ele alınmaktadır.

İMUH 712 Uluslararası Muhasebe (3 0 3)
Uluslararası Muhasebeye Giriş: Muhasebenin Çokuluslu Boyutları, Uluslararası Faaliyetler ve İşlemler, Finansal Muhasebe Uygulamaları ve Raporlamadaki Temel Farklılıklar, Uluslararası Finansal Muhasebe Farklılıklarının Uyumlaştırılması, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uyumlaştırılması, Globalizasyonu ve Yakınsılaştırılması, Yabancı Paralı İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi, Finansal Tabloların Yabancı Para Cinsinden Hazırlanması, Finansal Tabloların Çevrimi ve Çevrim Yöntemleri, Konsolidasyon, Uluslararası Muhasebedeki Yeni Gelişmeler, Transfer Fiyatlaması ve Vergileme

İMUH 713 Finansal Tablolar Analizi (3 0 3)
Finansal tablolar analizine genel bakış, Finansal tablo çeşitleri, Orman İşletmelerinde kullanılan finansal tablolar, Finansal tabloların analize hazırlanması, Finansal tablolar analizi yöntemleri (Tutarları Karşılaştırma Yöntemi, Dikey Yüzde Yöntemi ve diğer analiz yöntemleri), Analiz yöntemlerinin kritiği, Orman işletmelerinde kullanılan finansal tabloların MS Excel kullanılarak Analizi (Varlık yapısının analizi, Sermaye yapısının analizi, vb.), Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama.

İMUH 714 Muhasebe Bilgi Sistemi (3 0 3)
Hesap planı, girdi süreçleri ve belgelendirilmesi, verilerin elde edilmesi, bunların işlenmek suretiyle muhasebede ihtiyaç duyulan miktar ve tutar bilgilerinin elde edilerek yönetime sunulmasını sağlayan sistem incelenmektedir.

İMUH 715 Muhasebe Teorileri (3 0 3)
Muhasebe Teorisine giriş, finansal muhasebe ve finansal raporlama konularında kavramsal çerçeve, muhasebe teorisinin yapısı, muhasebe teorisi ile ilgili bazı ileri konular incelenecektir.

İMUH 716 Muhasebe-Hukuk İlişkisi (3 0 3)
Hukukun temel ilkeleri (Ticari açıdan); Pozitif hukukun bölümleri ve muhasebe hukuku ilişkileri içindeki yeri; Muhasebe bilimi; Muhasebe biliminin konusu ve amacı; Muhasebe teorisi; Kıymet birim ölçüsü, kayıt teorisi, dönem kuralı; Borç alacak kavramları; Muhasebe hukuk ilişkisine yönelik düzenleme ile ilgili taraflar; Ticari firma; Ticari firmaların işe başlarken yerine getirecekleri işlemler; Ticari işler ve tabi oldukları hükümler; Ticari işletmelerin tabi oldukları kanun, ilgili tüzük yönetmelik ve tebliğler; Ticari işletmelerin kullanacakları defter ve belgeler; Türk yargı sistemi ve ticari işlerde yargı; Türk yargı sistemi içinde hukuk davaları; Ticari işlerde yargı; Ticari mahkemelerde hak arama yöntemleri; Ticari davalarda ispat araçları.

İMUH 717 Vadeli İşlemler Muhasebesi (3 0 3)
Bu dersin amacı; türev ürün sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin problemleri belirlemek, çözüm önerileri sunmak ve Türk bankacılık sektöründeki kullanımını belirlemektir.

İMUH 718 Değerleme ve Mali Tablolar (3 0 3)
Varlık ve kaynak hesaplarının farklı mevzuatlar (VUK, SPK, Ticaret Kanunu) dikkate alınarak değerlendirme esaslarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERSLERİ (İÜY)

İÜY 701 Üretim ve İşlemler Yönetiminde Güncel Konular (3 0 3)
Tam Zamanında ve Yalın Üretim, Ürün ve Hizmet Tasarımı ve Geliştirilmesi, Üretimde Teknoloji Yönetimi, Proje Yönetimi, Malzeme ve Stok Yönetimi

İÜY 702 Uygulamalı Yönetim Bilimi (3 0 3)
Matematiksel Modellemeye Giriş, Doğrusal Programlama, Duyarlılık Analizi, Doğrusal Programlama Uygulamaları, OPL Ortamında Doğrusal Programlama Uygulamaları, Veri Zarflama Tekniği, Tamsayı Programlama, OPL Ortamında Doğrusal Programlama Uygulamaları, Dönem Projesi

İÜY 703 Küresel Tedarik ve Satın Alma (3 0 3)
Tedarik Zinci Yönetiminde Satın Alma, Organizasyonu Anlama, Anlaşmalar için Kontrat Hazırlama, Satın Alma Aktiviteleri, Satın Alma Sürecinde Tedarikçilerle olan İlişkiler, Tedarikçilerle olan Koordinasyon, Yerel ve Küresel Kaynaklar, Tedarikçi Seçimi Süreci Adımları, Maliyet/fiyat Analizi, Anlaşmaların Öğelerinin Analizi, Kontrat Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi, Tedarikçi Yönetiminin Performans Kriterine Göre Ölçülmesi, Ulaştırma Yöntemlerini Belirleyen Faktörlerin Karşılaştırılması, Satın Alma Sürecindeki Sorunlar, İşletmenin Faydaları ve Riskleri, Dönem Projesi Sunumları, Tedarikçi Seçiminde Matematiksel Yöntemlerin Kullanılması, Tedarikçi Seçiminde Veri Zarflama Analizi’nin Kullanılması, Dönemin gözden geçirilmesi

İÜY 704 Üretim ve İşlem Sistemlerinin Simülasyonu (3 0 3)

Simülasyon Nedir?, Simülasyon Modelleme, MonteCarlo Simülasyonu, El ile Simülasyon Arena’ya Giriş, El ile SimülasyonArena’ya Giriş, Laboratuarda Arena’ya Giriş, Laboratuarda Arena’ya Giriş, Kendi Arena Modelini Oluşturma, Kendi Arena Modelini Oluşturma, Simülasyon Girdi Çıktı Analizi, Simülasyon Girdi Çıktı Analizi,Veri Toplama ve Simülasyon Modeli, Veri Toplama ve Simülasyon Modeli, Simülasyon Sonuçları, Sunumlar, Dönemin gözden geçirilmesi

İÜY 705 Stratejik Kalite Yönetimi (3 0 3)
Kaliteye Giriş, Sistem Yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi –Prensipler ve Uygulamalar, Toplam Kalite Yönetimi – Araçlar ve Teknikler, Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri, Değişkenler için Kontrol Çizelgeleri, Değişkenler için SPC Teknikleri, Kontrol Çizelgeleri, Kontrol Çizelgeleri, Kabul Örneklemesi, Kabul Örneklemesi, Güvenilirlik, Yönetim ve Planlama Araçları, Yönetim ve Planlama Araçları, Sunumlar

İÜY 706 Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi (3 0 3)
Yaratıcılık ve ‘yeni ürün’ kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

İÜY 707 İleri Stok Kontrol Yöntemi (3 0 3)
Stok yönetiminin esasları, Ekonomik sipariş miktarı sistemleri, Sabit talebe ve değişen talebe göre karar sistemleri, A sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri, B sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri,  C sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri, Çok düzeyli stok sistemleri.

İÜY 708 Proje yönetim teknikleri (3 0 3)
Planlama ve programlama şebekeleri, PERT modeli, CPM modeli, Doğrusal Z aman- maliyet dengesi,  Maliyet optimizasyonunda doğrusal programlama, Eğrisel zaman-maliyet dengesi, Proje maliyetlerinin kontrolü, Kısıtlı kaynaklarla şebeke programlama.

İÜY 709 Çok Amaçlı Üretim Yönetimi Problemleri (3 0 3)
Temel optimizasyon bilgileri, Optimizasyon problemlerinin ve modellerinin sınıflandırılması,  Matematik programlama ve stokastik / heuristik metotlar, Çok amaçlı üretim optimizasyonu,  Amaçların ağırlıklandırılması, Pareto optimizasyonu, Çok amaçlı genetik algoritma, Hedef programlama

İÜY 710 Üretim Yönetiminde Özel Problemler (3 0 3)
Yapay zeka ve uzun sistemler, Bilgi mühendisliği, Bilgi yönetimi, Çıkarsama makinesi, Sinir ağları, Bulanık mantık, Uzman sistemler için kabuklar, Uzman sistem uygulamaları.

İÜY 711 Üretim Sistemlerinin Tasarımı (3 0 3)
Pazar araştırması ile ihtiyacın belirlenmesi, Proje planlama, Üretim hammaddelerinin ve üretim, yöntemlerinin belirlenmesi, İşyeri düzenleme, Kaynak planlaması, Ürün yaşam eğrileri ve proses tasarımı, Takım çalışmasının ilkeleri, Başa baş analizi, Güvenirlilik değerlemesi


İŞLETME DOKTORA DERS İÇERİKLERİ (İNGİLİZCE)

Courses in Finance

MAN 600 FINANCE THEORY  (3 0 3)

 • Financial markets and institutions,
 • Time value of money,
 • Discounted cash flow,
 • Risk-return relationship,
 • Portfolio management,
 • Financial asset pricing,
 • Arbitrage,
 • Option pricing,
 • Effective market,
 • Capital structure,
 • Dividend,
 • Mergers,
 • Asymmetric information,
 • Financial crises.

MAN 601 FINANCIAL ECONOMICS (3 0 3)

 • Financial systems and the functioning of markets,
 • Working capital management in business and dividend distribution policies,
 • Operating budgets and capital budgeting,
 • Growth in business, mergers and failures,
 • Venture capital,
 • Banking and Turkish banking system,
 • Insurance and social security institutions,
 • Leasing, factoring, forfaiting institutions and processes,
 • Investment funds and investment trusts,
 • Stock exchange markets and securities evaluation,
 • Portfolio selection and management,
 • International financial markets.

MAN 602 INTERNATIONAL FINANCE (3 0 3)

 • Introduction to international finance,
 • International financial markets,
 • Foreign exchange and money markets,
 • Market risks,
 • Exchange rates and types of quotations,
 • Foreign currency position,
 • Currency exchange and hedging,
 • Spot transactions,
 • Foreign currency arbitrage,
 • Futures,
 • Parity theorems in international finance,
 • Purchasing power parity,
 • Fischer effect,
 • International Fisher effect,
 • Interest rate parity,
 • Interest arbitrage,
 • Hardened interest arbitrage,
 • Vulnerable interest arbitrage.

MAN 603 MONEY AND CAPITAL MARKETS  (3 0 3)

 • Financial system,
 • The transfer of funds in the economy,
 • Money markets: instruments, institutions,
 • Market indicators,
 • The central bank,
 • Capital markets: instruments, institutions,
 • Fixed-income securities,
 • Equity evaluation,
 • Measurement of risk and return,
 • Portfolio management and diversification,
 • Arbitrage,
 • Swaps,
 • Forward contracts,
 • Futures contracts,
 • Options,
 • Hybrid investment instruments,
 • Synthetic investment instruments,
 • Hedge funds.

MAN 604 PORTFOLIO MANAGEMENT (3 0 3)

 • Portfolio theory and risk mitigation,
 • Capital market theory,
 • Market model,
 • Financial asset pricing model,
 • Single and multi-index models,
 • arbitrage pricing model,
 • Efficient market hypothesis,
 • Portfolio management,
 • Portfolio performance measurement,
 • Institutional investors,
 • Factor models.

MAN 605 FINANCIAL INSTITUTIONS AND INSTRUMENTS (3 0 3)

 • Turkish financial system (financial intermediaries, financial markets and products),
 • The significance of banks in the financial system,
 • Banking in terms of functions and types,
 • Organizational structure of banks,
 • Basic banking transactions,
 • Deposit and loan services,
 • Commercial banks and lending environment,
 • Credit customers
 • Credit types,
 • Lending process,
 • Rating systems,
 • Financial statements of banks,
 • Banks’ risk areas,
 • Risk-based management.

MAN 606 CORPORATE FINANCE  (3 0 3)

 • Deterministic models,
 • Wealth creation models on an individual basis,
 • The goods in production and firm valuation models,
 • Optimal investment decisions,
 • Uncertainty models,
 • Uncertainty in finance,
 • Investment decisions and cost of capital,
 • Decision making under uncertainty,
 • Consumption investment decisions,
 • Risk, return, and market equilibrium.

MAN 607 BEHAVIORAL FINANCE (3 0 3)

 • Basic concepts of behavioral finance,
 • Efficient market hypothesis,
 • Investor behavior,
 • Misconceptions varieties,
 • Mental accounting tendency,
 • Optimism trend
 • Incompatibility.

MAN 608 FINANCIAL ECONOMETRICS (3 0 3)

 • The classical linear regression model,
 • Univariate time series analysis,
 • MA, AR, ARMA and ARIMA models,
 • multivariate analysis,
 • Long-term dependence,
 • Unit root tests and cointegration,
 • stochastic volatility modeling,
 • ARCH and GARCH models,
 • Simulation.

MAN 609 FINANCIAL TIME SERIES ANALYSIS (3 0 3)

 • Volatility and correlation,
 • The main component analysis,
 • The causal models,
 • Value at Risk,
 • Assets of non-normality of returns,
 • Time-series models,
 • High-frequency data.

MAN 610 CAPITAL INVESTMENT ANALYSIS (3 0 3)

 • Economic analysis and terms,
 • Interest calculations,
 • Net present value calculations,
 • Comparison of investment alternatives,
 • Investment decision analysis,
 • Feasibility study and practice.

MAN 611 RISK MANAGEMENT (3 0 3)

 • Risk concept and types of risk,
 • Measurement and evaluation of risk,
 • Financial risk management and derivatives markets,
 • Commodity and financial future,
 • Currency- interest rate and stock index futures,
 • Forward and futures pricing,
 • Future hedging and speculation,
 • Option (Physical and financial options: FX, interest rate and index options),
 • Option pricing models (Black Sholes, Binominal etc…),
 • Buying-Selling strategies,
 • Exotic option,
 • Swap,
 • Next generation derivatives (FRA, Swaptions, Rainbow, Barrier etc…),
 • VIP (Istanbul), (VOB) Izmir, Commodity (Cotton, Wheat), Financial (Foreign Exchange, Interest, ISE 30)

MAN 612 FINANCIAL MANAGEMENT (3 0 3)

 • Capital budgeting,
 • Business finance theory,
 • The hierarchy of financing,
 • Comparison of exchequers and financial risk,
 • Theory of capital structure,
 • The cost of capital,
 • Sources of funding (short, medium and long-term sources of funding).

 

Accounting Courses 

MAN 620 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (3 0 3)

 • Accounting theory and system,
 • Counter accounts,
 • Matching principle and calibration records,
 • Provisions for liabilities and charges,
 • Valuation,
 • International accounting standards,
 • European Union directives,
 • Alternative financial reporting in businesses,
 • Different methods of converting currencies,
 • Inflation accounting,
 • Consolidation,
 • Tax calculations.

MAN 621 MANAGERIAL ACCOUNTING  (3 0 3)

 • Cost concepts and classification,
 • Cost behaviors,
 • Cost-volume-profit analysis,
 • Cost distribution,
 • Costing systems,
 • Activity-based costing,
 • Standard costing,
 • Variable costing,
 • Costs for decision-making,
 • General budget, standard costs, and deviations,
 • Flexible budget and management control,
 • Profit planning, control and management process,
 • Capital expenditure planning and control,
 • Cash planning and control.

MAN 622 SECURITIES VALUATION  (3 0 3)

 • Legislation related to assets and liabilities,
 • Analysis of the evaluation principles in the light of the legislation,
 • Financial statements,
 • Analysis types,
 • Analysis techniques,
 • Horizontal analysis,
 • Vertical analysis,
 • Trend analysis,
 • Ratio analysis,
 • Case studies,
 • Critics of analysis methods,
 • Evaluation of the analysis results and reporting.

MAN 623 AUDITING (3 0 3)

 • Auditing standards (IFAC),
 • Evaluation of the internal control system,
 • Cash control,
 • Control of receivables,
 • Inventory control,
 • Inspection of tangible assets,
 • Control of the investments,
 • Control of debts,
 • Revenue and expense control,
 • International internal audit standards and practices,
 • Terms and concepts of international auditing standards,
 • Control quality characteristics.

MAN 624 ACCOUNTING LAW (3 0 3)

 • Basic principles of law,
 • Sections of positive law and accounting law,
 • The subject and purpose of accounting,
 • Accounting theory,
 • Unit of measure for value,
 • Period rule,
 • Concepts of debts and receivables,
 • Provisions of the establishment of commercial companies,
 • Commercial enterprises: Laws, regulations and communiqués,
 • Books and documents to be used by commercial enterprises,
 • The Turkish judicial system and the judiciary in commercial affairs,
 • Proof instruments in commercial litigation.

MAN 625 CAPITAL MARKETS LAW AND ACCOUNTING PRACTICES  (3 0 3)

 • Capital markets and their characteristics,
 • Development of stock exchange,
 • Functions of capital markets,
 • Capital market institutions, activities and operations,
 • Capital market instruments and its properties,
 • Accounting of capital market transactions.

Courses in Quantitative Methods

MAN 640 ADVANCED TIME SERIES ANALYSIS (3 0 3)

 • Simple regression and correlation analysis,
 • Multiple regression and correlation analysis,
 • Decomposition of time series,
 • Seasonality,
 • Exponential smoothing methods,
 • Moving average method,
 • Distributed-delay models,
 • ARIMA models,
 • Cointegration and error correction models,
 • Multivariate cointegration models.

MAN 641 ECONOMETRICS (3 0 3)

 • Concepts of econometric models,
 • Estimation methods,
 • Simple and multiple regression models,
 • Estimation of parameters,
 • T test,
 • F-test,
 • Determination coefficient,
 • Interval estimation,
 • Structural changes,
 • Chow test,
 • Dummy variables,
 • CUSUM and CUSUM-SQ test

MAN 642 OPERATIONAL RESEARCH (3 0 3)

 • Linear programming,
 • Integer programming,
 • Assignment models,
 • Transportation models,
 • The shortest path method,
 • The minimum cost flow models,
 • Maximum flow models,
 • PERT-CPM models,
 • Dynamic programming models,
 • Target programming,
 • Simplex method,
 • Sensitivity analysis,
 • Network models.

MAN 643 MATHEMATICAL PROGRAMMING (3 0 3)

 • Systems of linear equations and solution methods,
 • Duality and sensitivity analysis,
 • Dual simplex method and two-stage method
 • Non-linear optimization,
 • Markov analysis.

MAN 644 NETWORK FLOW AND DESIGN  (3 0 3)

 • Network design,
 • Network flow problems,
 • Network flow algorithms,
 • The shortest path problems,
 • The maximum flow problem,
 • The network simplex method,
 • The traveling-salesman problems,
 • Multi-flow problems,
 • Lagrangian relaxation,
 • Adding columns,
 • Examples in the field of telecommunications, transportation and logistics.

MAN 645 MULTI-CRITERIA DECISION MAKING (3 0 3)

 • Decision analysis and decision support approaches,
 • Configuration of the decision model,
 • Utility theory,
 • Preference sorting models,
 • Multi-criteria models,
 • Superiority models.

MAN 646 DECISION SUPPORT SYSTEMS (3 0 3)

 • Decision-making process,
 • Management information system,
 • Administrative information systems,
 • Expert systems,
 • Data analysis
 • Data bases,
 • Data-based management systems,
 • User interfaces and message components,
 • Decision support system design,
 • Group decision support systems,
 • Knowledge-based decision support systems.

MAN 647 RANDOM PROCESSES ANALYSIS (3 0 3)

 • Probability, discrete and continuous random variables,
 • Probability and distribution functions,
 • The expected value and variance,
 • Compound random variables,
 • Conditional probability,
 • Random processes,
 • Stable and independent ranges,
 • Poisson process,
 • Markov process,
 • Renewal processes.

MAN 648 GAME THEORY (3 0 3)

 • Static games of complete information,
 • Nash equilibrium,
 • Mixed strategies,
 • Dynamic games of complete information,
 • Game trees,
 • Duplicate games,
 • Bargaining models,
 • Collaborations models.

Courses in Production Management

MAN 650 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL (3 0 3)

 • Demand forecasting,
 • Choosing the workplace
 • Capacity planning,
 • Inventory control,
 • Product design,
 • Material requirements planning,
 • Project type production system,
 • Batch-type production system,
 • Continuous type production system,
 • Flexible production system,
 • In time production system,
 • Method and time study.

MAN 651 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT (3 0 3)

 • Inventory management,
 • Inventory models,
 • Inventory management principles,
 • Economic order quantity model,
 • Decision making systems based on constant and changing demand,
 • Multi-level inventory systems,
 • Warehouse layout,
 • Warehouse management systems,
 • Determining the size of warehouse,
 • Warehouse operations management,
 • Shelf systems,
 • Evaluation of settlement alternatives,
 • Transporting equipment.

MAN 652 SCHEDULING AND SEQUENCING  (3 0 3)

 • Project scheduling,
 • Machinery and workshop scheduling,
 • Scheduling of flexible assembly lines,
 • Mathematical programming,
 • Algorithms and heuristics,
 • Creating timeline,
 • Workforce scheduling.

MAN 653 MANUFACTURING SYSTEMS SIMULATION (3 0 3)

 • Modeling and simulation,
 • Simulation software,
 • Data analysis,
 • Statistical process analysis,
 • Input-output analysis,
 • Data collection.

MAN 654 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (3 0 3)

 • Supply chain management components, strategies, plans and practices,
 • Warehousing and transportation,
 • Logistic modeling,
 • Physical flow management and integration,
 • Outsourcing.

MAN 655 STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT (3 0 3)

 • Factors that affects quality,
 • Product design and control,
 • Special process studies,
 • Quality control,
 • Quality standards,
 • Principles of total quality management,
 • Quality development tools,
 • Statistical process control methods,
 • Control charts,
 • Reliability,
 • Management and planning tools.

MAN 656 PRODUCTION SYSTEMS DESIGN  (3 0 3)

 • Market research and needs assessment,
 • Project planning,
 • Production resources planning,
 • Production methods,
 • Product life cycle and process design,
 • Head to head analysis,
 • Reliability analysis.

MAN 657 NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION MANAGEMENT  (3 0 3)

 • Innovation and new product concepts,
 • Innovation management,
 • Analysis of alternative new product strategies,
 • New product development,
 • Innovation processes,
 • Improving competitive advantage,
 • Innovation costs and quality.

MAN 658 COMPUTER AIDED PRODUCTION MANAGEMENT (3 0 3)

 • Production planning and management software applications,
 • Introduction of modules and functions-integration,
 • Production planning.

Courses in Management and Organization

MAN 670 STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY (3 0 3)

 • Business management concept,
 • Management systems and the external environment,
 • Business organization,
 • Management structure,
 • Basic functions of management,
 • Production, marketing, planning, finance, human resource management etc.

MAN 671 ORGANIZATION THEORY (3 0 3)

 • Organization theory and design,
 • Organization concept,
 • Organizational structure,
 • Structural relationships in business,
 • Factors that affect the business’ structure,
 • Organizational change,
 • Organizational charts,
 • Organizational effectiveness,
 • Power and authority,
 • Control, specialization and coordination,
 • Organizational culture, learning organization.

MAN 672 ORGANIZATION AND MANAGEMENT THEORY (3 0 3)

 • Personal and organizational strategic direction,
 • Balancing theory and practice,
 • Changes in management theories,
 • Management approaches prior to scientific management,
 • Basics of scientific management approach,
 • Classical and neo-classical management approaches,
 • Contemporary organization theories,
 • Systems approach,
 • Contingency and environmental approach,
 • Continuous improvement and development approach.

MAN 673 INNOVATION MANAGEMENT (3 0 3)

 • Innovation and creativity concepts,
 • Individual and organizational level innovation / creativity,
 • Innovation and R&D relationship,
 • Organizational learning,
 • Innovation policies,
 • Innovation strategies and competition.

MAN 674 ENTREPRENEURSHIP AND SME MANAGEMENT (3 0 3)

 • The concept of entrepreneurship,
 • Entrepreneur’s characteristics,
 • Preparing a business plan,
 • Innovation, creativity and entrepreneurship,
 • Franchising,
 • Operational units in small businesses,
 • Small business growth,
 • Women entrepreneurs,
 • Family businesses and entrepreneurship.

MAN 675 INFORMATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (3 0 3)

 • Definition of technology, its importance and classification,
 • Technology in organizations,
 • Sub-systems and technology,
 • Choice of technology in organizations,
 • Automation and computer-based applications,
 • Environment and technology,
 • Environmental uncertainty and technology,
 • Technological change,
 • Product innovation,
 • Knowledge-based organizations.

MAN 676 MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES (3 0 3)

 • 21st Century’s management techniques,
 • Benchmarking,
 • Downsizing strategies,
 • Learning organizations,
 • Modern quality management techniques,
 • Perception of risk in business,
 • Crisis management in business,
 • New approaches to outsourcing.

MAN 677 CHANGE ENGINEERING  (3 0 3)

 • Definition of change and its importance,
 • External and internal causes of change,
 • Strategic types, products and services of change,
 • Strategy and structure,
 • Human, culture, technology, leadership, cultural change and organizational development.

MAN 678 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (3 0 3)

 • General framework of human resources management,
 • Human resources management functions,
 • General framework of human resources,
 • Management in organizations and its applications,
 • Human resources planning,
 • Process of supplying and selection in human resources,
 • Adoption of business environment,
 • Human resource development,
 • Compensation and reward systems,
 • Performance and career management.

Courses in Marketing

MAN 680 MARKETING MODELS AND THEORY  (3 0 3)

 • Marketing models,
 • Consumer decision models,
 • Product decision models,
 • Brand decision models,
 • Price decision models,
 • Distribution decision models,
 • Market grouping
 • International marketing and culture,
 • Brand strategy,
 • New product development process,
 • Marketing channels,
 • Relational marketing,
 • Advertising and promotion,
 • Sales force management,
 • Marketing strategy and competitive advantage.

MAN 681 MARKETING PLANNING, ANALYSIS AND STRATEGIES (3 0 3)

 • Marketing plan,
 • Planning process,
 • Strategy concept,
 • Growth strategy,
 • Market segmentation,
 • Market positioning,
 • Target market selection,
 • Differentiation,
 • Marketing mix strategy,
 • Marketing management,
 • Consumer markets and consumer behavior,
 • Industrial marketing and buyer behavior,
 • Market analysis,
 • Demand forecasting,
 • Product planning and development,
 • Pricing,
 • Marketing channels,
 • Applications.

MAN 682 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN MARKETING (3 0 3)

 • Research methods and types,
 • Research plan,
 • Market research models,
 • Invalid resources and experimental research,
 • Sampling,
 • Hypothesis development,
 • Data collection methods,
 • Data preparation and regulation,
 • Parametric and non-parametric tests,
 • Univariate and multivariate analyzes which are used in marketing research,
 • Discriminant analysis,
 • Factor analysis,
 • Cluster analysis,
 • Anova,
 • Evaluation and interpretation of the results of research findings,
 • Validity and reliability analysis,
 • Decision-making process,
 • Preparing research report.

MAN 683 GOODS / SERVICES STRATEGY AND BRAND MANAGEMENT (3 0 3)

 • Product and service concepts,
 • Product development policies,
 • Product life cycle,
 • Consumer perception of new products,
 • New product development and adaptation process,
 • Marketing components,
 • Quality and consumer satisfaction,
 • Marketing research and information systems,
 • Market segmentation,
 • Target and positioning,
 • Consumer behavior,
 • Strategic analysis,
 • Competitive strategies,
 • Brand management fundamentals,
 • Stakeholder analysis,
 • Company and product perception.

MAN 684 INTERNATIONAL MANAGEMENT AND MARKETING (3 0 3)

 • International trade theories,
 • New approaches to international trade theories,
 • Porter’s diamond model and five forces,
 • Country risk analysis,
 • International investment decisions,
 • Importance of cultural factors in international management,
 • International market entry strategies,
 • International trade,
 • Features of international marketing,
 • Globalization,
 • The internationalization process and its theories,
 • Culture and its impact on international marketing,
 • Product decisions in international marketing,
 • Pricing decisions in international marketing,
 • International advertising,
 • Distribution channels in international marketing,
 • Country of origin effect,
 • Direct foreign investments,
 • Business’ branding efforts in international markets.

MAN 685 STRATEGIC MARKETING DECISIONS (3 0 3)

 • Strategic decision making and marketing,
 • Growth and growth matrices,
 • Market segmentation and positioning,
 • Pricing decisions,
 • Competition and strategic superiority,
 • Strategy evaluation,
 • Diversification,
 • Product life cycle,
 • Difficult markets,
 • Mature markets,
 • New market strategies.

MAN 686 NEW APPROACHES IN MARKETING (3 0 3)

 • Basic marketing approaches,
 • Marketing practices,
 • Product strategy,
 • Pricing and inflation,
 • Brand development,
 • Communication,
 • Distribution and logistics,
 • Advertising,
 • Export and international marketing,
 • Marketing via internet,
 • Marketing elements.

MAN 687 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS  (3 0 3)

 • Business ethics and values
 • Importance of business ethics
 • Business ethics and social responsibility
 • Ethical behavior
 • Ethical decision making
 • Code of ethics
 • Organizational ethics
 • Management ethics
 • Work ethics
 • Moral disengagement
 • The role of ethics in human resources management
 • The role of ethical issues in corporate governance
 • Relationship between business ethics and the law
 • Social responsibility and ethics examples