-ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 60 ay( 5 yıl geçerlidir.)

-Tezsiz Yüksek lisans programları için ALES şartı aranmamaktadır.
-Tezli yüksek lisans programları ve Doktora programları için ALES Eşit Ağırlık 55 puan şartı aranmaktadır.

1.       Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı ya da noter onaylı sureti (Yabancı Uyruklu. Öğrenciler İçin aslı veya yeminli tercüman çevirisi)

2.       Lisans Diploması noter onaylı sureti .(Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin yeminli tercüman çevirisi) 

3.       Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

4.       İkametgah Belgesi

5.       6 Adet Vesikalık Fotoğraf

6.       Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

7.       Adli Sicil Belgesi

8.       Ön Başvuru Dekontu (100TL) Denizbank TR31 0013 4000 0050 6766 5000 25 no’lu hesaba yatırıldığını gösterir dekont.

9.       Başvuru Belgesi

10.    Denklik Belgesi (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

11.    Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Pasaport Fotokopisi ve Yeminli Tercüman Çevirisi

12.    ALES, GRE ve GMAT belgesi son 5 (beş) yıl geçerli.

 

Yüksek lisans başvuruları güz ve bahar dönemi olmak üzere sene içerisinde iki defa yapılmaktadır. Ara dönemde mezun olmanız durumunda da yüksek lisans başvurunuzu yapıp eğitime başlama şansınız vardır. Ara dönemde program açılıp açılmayacağını üniversitelerin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

İşletme(İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı, Havacılık Yönetimi (Türkçe-İngilizce) Yüksek Lisans Programımız vardır.

GMAT: 450        GRE: 149

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacağı derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez çalışması veya dönem projesi yapamazlar, ancak Üniversite ve ilgili enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik durumu belirtilir.
(3) Özel öğrencilerin almış ve başarılı oldukları dersler, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde; yazılı başvurusu ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programda yer alan dersler yerine sayılabilir.

6.02 2013 tarihinden önce tezli/tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıranlar ile 06.02.2013 tarihinden itibaren Tezli yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programlarına başvuruda bulunabilir.

Yüksek lisansta %70 derse devam zorunluluğunuz vardır.

Yüksek lisans ders geçme notu CC’dir.

Eğitim ücretimiz en az 2 (iki) ders + dönem kayıt ücreti ve ön başvuru ücretini ödemek kaydı ile Denizbank TR31 0013 4000 0050 6766 5000 25 nolu iban numarasına yatırılması gerekmektedir. ( Ücretler peşin olarak yukarıda verilen iban numarasına yatırılacaktır.)

4’lük sistemde yüksek lisans için not ortalamasının 2.00 olması gerekiyor.

Ön Başvuru Ücretimiz T.C Vatandaşlı Öğrenciler için 100TL, Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 100$'dır.

Tezli Yüksek Lisans Programı 8 Ders+ Seminer ve Tez ve Uzmanlık Alan Dersi yer almakta olup, azami süre 6 dönemde bitirmek zorunludur.