Öngösterim Görseli

İŞLETME YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

İşletme Ana Bilim Dalı, Davranış Bilimleri Bilim Dalı Dersleri

İDB 501 ÖRGÜT GELİŞTİRME (3 0 3)
Örgüt geliştirmenin tanımı ve kapsamı,  Örgütleri değişime iten güçler, Örgüt geliştirmenin amaç ve hedefleri,  Örgüt geliştirmenin bir esası olarak deneyimsel öğrenme,  Örgüt geliştirmenin bir esası olarak  eylem planı,    Örgüt geliştirmenin bir esası değişimi planlama,   Örgüt geliştirmenin bir esası  değişim görevlisi,  Bireylere yönelik müdahale teknikleri,  Örgütün bütününe yönelik müdahale teknikleri,  Örgüt geliştirmenin başarı ve başarısızlık koşulları

İDB 502 DAVRANIŞ KURAMLARI (3 0 3)
Motivasyon kuramları, Öğrenme Kuramları, Duygu ve heyecan kuramları,  Kişilik kuramları, Sembolik etkileşim kuramı,   Atıf Teorisi,  Çatışma teorileri,  Turum be değişimi kuramları,  Alış-veriş kuramları , Rol kuramı,  Yapısal-işlevselcilik kuramı, Genel sistem kuramı

İDB 503 PSİKOTEKNİK (3 0 3)
Psikoteknik yöntemde temel araştırma ve uygulama metotları,  Test tasarımının temel prensipleri,    Psikoteknik testlerin hazırlanması, Psikoteknik testlerde geçerlilik ve güvenilirlik,  Çeşitli test türlerinin güçlü ve zayıf yanları ile uygunlukları,  Testlerin kullanımı,  Psikoteknik testlerin eğitim programlarında kullanımı, Personel planlama, Kariyer planlama,  Kazaları minimize etme,  Kişilik,  Kişilik analizi,  Kişilik temelli, çatışmaların analizi,  Testlerin hatalı kullanımı ve test kullanımında etik

İDB 504 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3 0 3)
Örgütsel Davranışın tarihsel gelişimi ve temelleri, Örgüt Geliştirme, Örgüt Kültürü, örgüt kültürünün, fonksiyonları, Takım çalışması, takımların karakteristikleri, takım türleri,  Karar verme ve problem çözme, Motivasyon süreci ve motivasyon teorileri,  Öğrenen organizasyonlar : tanımı ve karakteristikleri, Müzakere strateji ve taktikleri, müzakere süreci, Örgütsel stres ve yönetimi,  Liderlik:  Liderlik ve liderlik stillerine ilişkin teorik yaklaşımlar,  Toplantı ve zaman yönetimi, Örgütlerde güç ve politika

İDB 505 ÖRGÜTLERDE ÇAĞDAŞ DAVRANIŞ UYGULAMALARI (3 0 3)
Örgütsel bağlılık, Etik, Ergonomi,  Örgüt kültürü,  Kabadayılık/duygusal taciz, Örgütsel vatandaşlık davranışı

İDB 506 TAKIM KURMA (3 0 3)
Takım” ve “takım çalışması” kavramları,  Örgütsel takımların karakteristikleri ,  Örgütsel takım türleri ve karakteristikleri, Takım kurma” ve “takım geliştirme” kavramları, Örgütleri değişime iten nedenler, Takım kurma ve geliştirmenin uygulama alanları, Takım kurma süreci, Müdahale teknikleri (teşhise yönelik), Müdahale teknikleri (bireyler arası ilişkilere yönelik),  Müdahale teknikleri (rollere yönelik), Müdahale teknikleri (gruplar arası ilişkilere yönelik)

İDB 507 ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ (3 0 3)
Bilim ve bilimsel yöntem nedir, bilimin amaç ve karakteristikleri, Araştırma türleri: temel, uygulamalı ve deneysel araştırmalar, Araştırma süreci: problem, amaç, varsayımlar, önkabuller, kısıtlar,  Bilgi/Veri toplama süreci ve araçları, Gözlem, mülakat, soru listeleri, tutum ölçekleri (Likert, Thurstone, Gutman, Bogardus), testler (kişilik, yetenek, başarı), deneyler, literatür taraması,  Gözlem formu geliştirme, mülakat formu geliştirme, soru listesi geliştirme, tutum ölçeği geliştirme, test örnekleri,  Araştırmanın anakütle ve örneklemi. *Anakütle, örneklem (tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme), yeterlilik, Geçerlilik ve güvenilirlik, Araştırmanın ve ölçüm aracının güvenilirliği,  Veri işleme: *kodlama, bilgisayara yükleme, veri atama (düzeltme), Analizler *tanımlayıcı araştırma, keşfedici araştırma, Rapor yazmanın temelleri, *planlama, alıntı-dipnot ve kaynakça kuralları, grafik ve şekiller

İşletme Ana Bilim Dalı, Finansman Bilim Dalı Dersleri

İFNS 501 STRATEJİK FİNANSAL KARARLAR (3 0 3)
Paranın Zaman Değeri, Faiz Oranı Tablolarının Yapısı ve Varsayımları,  Sermaye Bütçelemesi Kavramları,  Sermaye Yatırımlarını Değerlendirmede Kullanılan Teknikler, Nakit Akımlarının Belirlenmesi, Bağımlı ve Bağımsız Yatırım Projelerinin Analizi, Riskli Projelerin Değerlendirilmesi,      Bağımlı Riskli Projeler, Bağımsız Riskli Projeler, Sermaye Maliyeti Kavramı, Bütünleşik Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi, Faaliyet Kiralaması ve Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Finansal Kiralama,  Temel İlkeler ve Yasal Düzenlemeler, Finansal Kiralama ve Diğer Finansman Alternatiflerinin Karşılaştırılması

İFNS 502 ULUSLARARASI FİNANS (3 0 3)
Uluslararası Finansa Giriş,  Uluslararası Finansal Piyasalar,    Döviz ve Para Piyasaları, Piyasalarda Karşılaşılan Riskler, Yapılan İşlemler, Döviz Kurları ve Kotasyon Türleri, Döviz Pozisyonu, Risk ve Riskten Korunma, Döviz İşlemleri ve Riskten Korunma, Spot İşlemler, Kur Arbitrajı, Forward İşlemler,    Uluslararası Finansta Parite Teoremleri, Satın Alma Gücü Paritesi, Fischer Etkisi, Uluslararası Fischer Etkisi, Faiz Oranı Paritesi, Faiz Arbitrajı, Korunmalı Faiz Arbitrajı,  Korunmasız Faiz Arbitrajı, Türev Ürünler ve Enstrümanlar, Futures, Opsiyonlar, Swaps

İFNS 503 RİSK YÖNETİMİ (3 0 3)
Risk Kavramı ve Türleri,  Riskin Ölçüm ve Değerlemesi,  Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Emtia(Commodity) ve Finansal Futures ( Financial Future), Döviz-Faiz ve Endeks Futures, Forward ve Future Fiyatlama, Future Hedging ve Spekülasyon, Opsiyon ( Fiziksel ve Finansal Opsiyonlar: FX, Faiz ve Endeks Opsiyonları ), Opsiyon Değerleme Modelleri ( Black Sholes, Binominal v.b.), Alım – Satım Stratejileri, Exzotik Opsiyon,  Swap,  Yeni Nesil Türevler ( FRA, Swaptions, Rainbow, Barrier v.b. ),  VİP ( İstanbul ), VOB ( İzmir ), Emtia ( Pamuk, Buğday ),  Finansal ( Döviz, Faiz, İMKB 30) Uygulama ve Senaryo Çalışmaları

İFNS 504 MENKUL DEĞER YÖNETİMİ (3 0 3)
Finansal Pazarlar ve Araçlar, Risk ve Verim Analizi, Hisse Senedi Değerleme, Ekonomi ve Endüstri Analizi, Firma Analizi, Teknik Analiz, Tahvil Değerleme ve Tahvil Portföyü Yönetimi,  Opsiyonlar ve Opsiyon değerleme, Vadeli İşlemler, Portföy Riski ve Getirisi, Portföy Teorisi, Sermaye Piyasası Kuramı, Portföy Performansının Ölçülmesi

İFNS 505 FİNANSAL ANALİZ (3 0 3)
Finansal Tablolar, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz, Finansal Planlama, ,Nakit Yönetimi, Kar Payı Politikaları,  Firmaların Finansal Tablolarına İlişkin Vak’a Analizleri, Sektörlere İlişkin Finansal Analiz

İFNS 506 PORTFÖY YÖNETİMİ (3 0 3)
Risk ve Verim: Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi, Portföy Kuramı ve Riski Dağıtma, Sermaye Pazarı Teorisi, Pazar Modeli, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Tek ve Çok Endeksli Modeller, Arbitraj Fiyatlama Modeli,  Etkin Pazar Hipotezi, Portföy Yönetimi,  Portföy Kurma Yöntemleri, Portföy Performansının Ölçülmesi, Kurumsal Yatırımcılar,  Genel Değerlendirme

İFNS 507 FİNANSAL KURUMLAR VE TİCARET BANKACILIĞI (3 0 3)
Türk Finansal Sistemi ( Finansal Aracılar, Finansal Pazarlar ve Ürünler),  Bankaların Finansal Sistem İçindeki Yeri, Türlerine ve Fonksiyonlarına Göre Bankacılık, Bankların Organizasyon Yapısı, Temel Bankacılık İşlemleri: Cari işlemler, mevduat, kambiyo, krediler vs., Mevduat Sahiplerinin ve Kredi Müşterilerinin Amaçları ve Bankaların bu iki gruba sağladığı Hizmetler, Ticaret Bankaları ve Kredilendirme Ortamı, Kredi Müşterileri, Kredi Türleri,  Türk Ticaret Bankaları tarafından verilen Krediler,   Kredilendirme Süreci, Scoring Sistemleri ve Oluşturulmas,  Bankacılık Sistemini Düzenleyen Yasal Çerçeve ve Kurumlar, Bankaların Finansal Tabloları ve Banka Finansal Tablolarının Analizi, Türk Bankacılık Sistemi: Tarihi, Gelişimi ve Öngörüler,  Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi: Amaçlar ve Uygulama, Bankalarda Risk Alanları: Faiz Oranı Riski, Kredi Riski, Piyasa Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Bankalarda Risk-Esaslı Yönetim,  Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Sermaye Yeterliliği Kavramı ve Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi, BASEL I, BASEL II, BASEL III, BASEL II Yeni Sermaye Uzlaşısı ve Uygulamaları, Sermaye Yeterliliği: Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk, Yasal Denetim ve Şeffaflık, Piyasa Disiplini, BASEL II ve Türk Bankacılık Sistemi

İFNS 509 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3 0 3)
Finansal Tabloların Tanıtılması, Analiz Türleri, Analiz Teknikleri, Yatay Analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi, Oran Analizi, Vak’a analizleri
İFNS 508 FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3)
Sermaye bütçelemesi, işletmenin finansman kuramı, (finansman hiyerarşisi ve finans kaynaklarının karşılaştırılması finansal risk), sermaye yapısı kuramı, sermaye maliyeti,  finansman kaynakları (kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları).

İFNS 510 PROJE YÖNETİMİ VE DEĞERLEME (3 0 3)
Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme ve bitirme.

İşletme Ana Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Bilim Dalı Dersleri

İKK 501 İK PLANLAMASI VE SEÇİM (3 0 3)
İnsan kaynakları Planlaması ve İşgören Temin ve Seçimi: Anlam,Kapsam ve Önemi / İnsan Kaynakları Planlaması Süreci / İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi:Global ve Ayrıntılı yöntemler / İş Analizleri ve İş Tanımları-İş Gerekleri / İstatistiksel yöntemler / İşyükü analizleri / İşgücü (devamsızlık ve İşgücü devir) analizleri / Diğer Yöntemler: Oran analizi, kadro(yer) planlaması… / İşgücü arzı analizleri / İşgücü/Beceri Envanterleri, yedekleme Şemaları /İşgücü Arz ve Talebini Dengeleme Yöntemleri / İşgören Aday Temini / İç ve Dış Kaynaklardan Aday temin yöntemleri / İşgören Seçim Süreci / Başvuru Formları / Test ve Sınav / Seçim Mülakatları / Referans Kontrolü / Seçim Kararı / İşe Yerleştirme.

İKK 502 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (3 0 3)
Endüstri devrimi / Endüstri ilişkilerinin teorik sorunları / Endüstri ilişkileri ve toplu pazarlık / Endüstri ilişkilerinde yeni eğilimler / Türkiye’de endüstri ilişkilerinin gelişimi / Türkiye’de endüstri ilişki sisteminin genel görünümü / Toplu iş hukukumuz: Sendikalar Kanunu ve Grev ve Lokavt Kanunu.

İKK 503 BİREYSEL İŞ HUKUKU (3 0 3)
İş hukukunun temel kavramları ve ilkeleri / Bireysel düzeyde işçi – işveren ilişkileri / Hizmet sözleşmesi: Tanımı, içeriği ve türleri / Hizmet sözleşmesinden doğan borçlar / Hizmet sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi; İş Güvencesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı / İşin düzenlenmesi ile ilgili iş kanunu hükümleri: Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil, yıllık ücretli izin

İKK 504 PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ (3 0 3)
Performans modern insan kaynakları yönetimindeki önemi, amaçları ve kullanım alanları / Performans değerlendirme yöntemleri / Performans değerlendirme uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar / Değerlendiricilerden kaynaklanan başlıca hatalar / Sistemden kaynaklanan sorunlar / Değerlendirme mülakatlarının etkinliği / Performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar / Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme / 360 derece değerlendirme / Kariyer yönetiminin içerdiği başlıca faaliyetler / Günümüz yönetim uygulamalarından kariyer yönetiminin değişen özellikleri

İKK 505 ÜCRET YÖNETİMİ (3 0 3)
iş değerlemeye giriş ve kavramlar / İş değerleme tanımı, yapısı, ücret yapısı ve ücret düzeyi / İş değerleme ön çalışmaları / Amaç ve yararları / İş değerleme yöntemleri / Sıralama, sınıflama, faktör karşılaştırması, puan yöntemi / İş analizleri / İş analizi yöntem ve teknikleri / İş tanımı ve iş niteliği / İş değerleme sürecinde karşılaşılan sorunlar / Endüstri düzeyinde iş değerleme uygulaması / İş değerleme, ücret ve performans ilişkisi / Ücret kavramı-Ücret ve çeşitli ücret tanımları / Ücret teorileri / Ücretin saptanması-Ücret oluşumu / Ücret yapısı / Ücret basamak ve braketleri / Ücret tatmini-Ücret tatminini açıklayan teoriler / Ücret sistemleri / Zaman ücretleri / Özendirici ücretler-İşletme boyutunda özendirici sistemler / Asgari ücret ve asgari ücretin saptanması / Ücret ve maaş kavramları arasındaki fark / Maaş sistemini etkileyen faktörler / Ücret denetimi, ücret – verimlilik ilişkisi.

İKK 506 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3 0 3)
İnsan kaynaklarının ve temel bileşenlerinin ileri düzeyde incelenmesi: EEC düzenlemeleri, görev ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, çalışanların seçim ve işe alınmaları, eğitim ve geliştirme, değerlendirme metodları, ücretlendirme süreci, işçi yararları, toplu pazarlık ve düzenlemeleri, emniyet ve sağlık, uluslararası insan kaynakları.
İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Dersleri

İYO 501 İŞLETMELER ARASI İLİŞKİLER (3 0 3)
Giriş,  İşletmeler arası ilişkileri genel bir bakış, İşletmeler arası ilişkileri etkileyen faktörler, Küreselleşme ve teknolojik değişim,  Merkezkaçlaşma,  İletişim ve bilgisayar teknolojileri, İşgücünün demografik, özellikleri,  İşletmeler arası ilişkilerin ortaya çıkmasına yol açan faktörler, İşlem maliyeti teorisi,  Vekalet teorisi,  Şebeke teorisi,  Davranışsal görüşme teorisi,  Popülasyon ekolojisi teorisi, Kurumsallaşma teorisi  İşletmeler arasında gerçekleştiren işlemler, İşletmeler arası ilişki türleri: dış kaynaklardan, yararlanma,   İşletmeler arası ilişki türleri: lisans sözleşmeleri, İşletmeler arası ilişki türleri: ortak girişimler, İşletmeler arası ilişki türleri: konsorsiyumlar ve holdingler, İşletmeler arası ilişki türleri: karteller ve tröstler,     İşletmeler arası ilişki türleri: birleşmeler ve satın almalar, İşletmeler arası ilişki türleri: stratejik ittifaklar,  İşletmeler arası ilişki türleri: şebeke organizasyonlar

İYO 502 ORGANİZASYON İLKELERİ (3 0 3)
Organizasyon Kavramı, Organizasyon veya Örgütün Yapısı, İşletmelerde Yapısal İlişkiler,  Uygulanacak Yapının Seçiminde Rol Oynayan Etmenler,  Örgütsel Değişim Kavramı,  Örgütsel Değişim Uygulaması, Organizasyon Şemaları, Organizasyon El Kitapları,  Örgütsel Değişim Vakları

İYO 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I-II (3 0 3)
Bilimin ve bilimsel yaklaşımların tanımı, Araştırma yöntemleri ve araştırma türleri, Araştırma planı, araştırma modelleri, Küçük işletmelerin avantajları ve dezavantajları, Geçersiz kaynaklar ve deneysel araştırma, Örnekleme, Hipotez geliştirme, Parametrik ve parametrik olmayan testler (t-test, Mann Whitney U test ), Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması,  Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri

İYO 504 STRATEJİK YÖNETİM (3 0 3)
Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar, Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri,  Stratejik Yönlendirme, Temel Stratejiler ve Alt Grupları, Üst Yönetim Stratejileri, Rekabet Stratejileri, Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Kurumsal Yönetişim ve Etik

İYO 505 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ (3 0 3)
Teknolojinin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması, Organizasyonlarda Teknoloji, Alt Sistemler ve Teknoloji,  Organizasyonlarda Teknoloji Seçimi, Otomasyon ve Bilgisayar Temelli Uygulamalar, Çevre ve Teknoloji, Çevresel Belirsizlik ve Teknoloji, Teknolojik Değişim,     Ürün Yeniliği, Teknoloji -Yapı İlişkisi, Bilgi Temelli Organizasyonlar

İYO 506 YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TKY (3 0 3)
Kalite Kavramı, Kalite ve Müşteri, Kalite ve Verimlilik , Kalite ve Maliyet , Toplam Kalite , Yönetimi Anlayışı , Kıyaslama (Benchmarking) , Sürekli İyileşme (Kaizen) , Katılımcı Yönetim, Personel Güçlendirme (Empowerment), Temel Yetenek (Core Conpetence), Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), Küçülme (Downsizing), Kalite İyileştirme, Teknikleri, Kalite Çemberleri (Quality Circles), Kalite Grupları, Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance), Tam Zamanında Yaklaşım (Just in Time), Z Teorisi / ISO Belgesi , Öğrenen Organizasyonlar (Learning Organizations), Klasik Anlayış İle TKY Anlayışının Karşılaştırılması

İYO 507 ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ (3 0 3)
İşletme yönetimi kavramı, yönetim sistemleri ve ilgili olduğu dış çevre, işletmenin kuruluşu, yönetimin yapısı, yönetimin temel fonksiyonları, üretim, pazarlama, planlama, finansman, diğer güncel konular ve insan kaynakları yönetimi. Yönetimin genel yapısı ve fonksiyonları bilgilerini kazandırmak.

İYO 508 ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ (3 0 3)
Yönetim Düşüncesi: Yönetim, Yönetici ve Temel Kavramlar, Eski Uygarlıklarda ve Ortaçağda Yönetim, Endüstri Devrimi ve Yönetim Bilimine Etkileri, Belgesel: Henry Ford ve Montaj Hattı, Klasik Yönetim Düşüncesi, Bilimsel Yönetim, Yönetsel Teori, Bürokrasi ve Organizasyon, İnsan İlişkileri Yaklaşımı ve Neo-Klasik Organizasyon Teorisi, Modern Yönetim Düşüncesi,  Yönetimde Sistem Yaklaşımı, Yönetimde Durumsallık Yaklaşımı, Post-Modern Yönetim Düşüncesine Giriş, Örnek Analizi: Modern Times, Dönem Sonu Araştırma Sunumları

İYO 509 ÖRGÜT TEORİSİ VE STRATEJİSİ (3 0 3)
Kişisel ve örgütsel stratejik rotalama, teori ve uygulama dengesizliği ya da dengesi, yönetim teorilerinde değişme nedenleri, bilimsel yönetim öncesi yönetim anlayışları, bilimsel yönetim temelleri, ilkeleri, katkıları, yapı ve insana verdiği önem, eleştiriler ve bugüne katkıları. Klasik, Neo-klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş örgüt teorileri: Sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları. Durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları. Sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar. Müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. Liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler. Örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt geliştirmenin süreçleri.

İşletme Ana Bilim Dalı, Pazarlama Bilim Dalı Dersleri
İPZR 501 REKLAM YÖNETİMİ (3 0 3)
Pazarlama kavramı ve pazarlama kavramı içerisinde tutundurma alt karmasının yeri,  Tutundurma alt karmasının temel ilkeleri:araçları, stratejisi ve tutundurma yönetim süreci, Pazarlama iletişim sistemi ve tutundurma iletişim süreci,  İletişim sistem modelleri,  Reklam ve reklamcılık ilkeleri: özellikleri, fonksiyonu, sınıflandırılması, Reklamda stratejik karar süreci, Medya stratejisi, planlaması ve medya mecra seçim kararları, Reklam etkinliğinin ölçümü, Reklamın örgütlenmesi

İPZR 502 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)
Karar Sürecinin Önemi, Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Değeri, Araştırma Çeşitleri ve Modelleri, Araştırmanın Düzenlenmesi, Veri Toplama Yöntemleri,  Temel Örnekleme Yöntemleri, Ölçekler,  Vak’a sunumları( Akademik ve Endüstriyel Düzeyde)

İPZR 503 SATIŞ YÖNETİMİ (3 0 3)
Satış ve Satış Yönetimine Giriş,  Satış Yönetimi Fonksiyonları, Satış ve Stratejik Planlama, Kişisel Satş, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Satış Süreci,  Potansiyel Müşteriler ve Satış Tahminleri, Organizasyon ve Bölge Yönetimi,     Satışçıların seçimi ve İşe Alımı, Satış Eğitimi, Satışçıların Motivasyonu ve Liderlik, Satış Gücü Ücretlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi, Satış Performansının Değerlendirilmesi

İPZR 504 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3 0 3)
Tüketici Karar Süreçleri, Kişisel Farklılıkların İncelenmesi, Psikolojik Süreçler,   Tüketici Davranışları Üzerinde Etkili Olan Çevresel Faktörler, Pazarlama Konuları ve Etik

İPZR 505 FİZİKSEL DAĞITIM (3 0 3)
Dağıtım Fonksiyonunun Pazarlama İçerisindeki Yeri,  Değer Zinciri ve Lojistik Operasyonları, Lojistik Sistemleri ve Sistem Elemanları, Lojistik Planlaması, Lojistik Problemleri, Taşıma Sistemleri, Stok Yönetimi,  Veri ve Sipariş İşleme Sistemleri, Trendler ve Özel Lojistik Uygulamaları

İPZR 506 PAZARLAMA ARAŞTIRMA UYGULAMALARI (3 0 3)
Verilerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi, Özel Örnekleme Uygulamaları, Hipotez Testleri, Özel Ölçek Uygulamaları,  Pazarlama Araştırmalarında kullanılan Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analizler, Diskriminant Analizi, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, ANOVA, MANOVA Analizleri, SPSS Uygulamaları, Araştırma Raporu YazımınınTemel İlkeleri ve Teknikleri

İPZR 507 MAMUL KARARLARI (3 0 3)
Mamul Kavramı, Mamul ve Hizmet Politikaları,  Yeni Ürün, Taklit (Imitation), Mamul Hayat Eğrisi,  Yeni Ürün Karşısında Tüketici Davranışları,  Yeni Ürün Geliştirme ve Uyum Süreci

İPZR 508 PAZARLAMA PLANLAMASI (3 0 3)
Pazarlama Planı ve Planlama Süreci, Durum Analizi, Starateji Kavramı ve Strateji hiyerarisi, Büyüme Staratejisi, Pazar bölümlendirme, Konumlandırma, hedef pazar seçimi ve Farklılaşma, Pazar Karması Stratejisi, Mamul Stratejileri, Fiyat Stratejileri, Dağıtım Statejileri, Tutundurma Stratejileri ve Planlaması,

İPZR 509 PAZARLAMA ANALİZ VE STRATEJİLERİ (3 0 3)
Pazarlama konusu ve pazarlama yönetimi; pazarlama planlaması; pazarlama araştırması; tüketici pazarları ve tüketici davranışı; endüstriyel pazarlama ve alıcı davranışları; pazar analizi, talep tahmini, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi; ürün planlama ve geliştirme; işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları; pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım; perakendecilik ve toptancılık; tutundurma kararları; kişisel satış ve satış yönetimi; reklam ve halkla ilişkiler; uluslararası pazarlama; pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar.
İşletme Ana Bilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Dersleri
İSY 501 İSTATİSTİK ANALİZ TEKNİKLERİ (3 0 3)
Bilimsel Araştırma Aşamaları ve İstatistiğin Önemi/ Tanımsal İstatistik/ Ortalamalar/ Dağılma Ölçüleri/ Değişkenlik Ölçüleri/ Asimetri Ölçüleri/ Basıklık Ölçüleri/ Olasılık ve Olasılık Dağılımları (Binom, Hipergeometrik, Multinominal, Poisson, Normal Dağılım)/ Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri/ Basit Tesadüfi Örnekleme/ Kademeli Örnekleme

İSY 502 BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ (3 0 3)
Bilgi, Bilgi Yönetimi, Yönetim Kararlarında Bilginin Önemi/ Bilişim Sistemlerinin Altyapısı: Donanım, Yazılım, Veri, İnsan, Prosedürler/ Bilgisayar Tabanlı Bilişim Sistemleri ve Organizasyondaki Rolü/ Kurumsal Organizasyonlar için Bilişim Stratejileri/ MS Office (Word, Excel, Powerpoint) ile Laboratuar Çalışmaları/ Veri Tabanı: Access Uygulamaları/ Yeni Bilişim Teknolojilerinin Altyapısı: İnternet ve Yeni Ekonomi/ Dijital Firma ve Yönetimi: E-Ticaret, E-İş Uygulamaları/ MS Frontpage veya Dreamweaver Kullanarak Kişisel Sayfa Hazırlamak/ Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi (Sistem Analizi ve Tasarımı)/ Bilişim Projelerinin Yönetimi: MS Project Uygulaması

İSY 503 MATEMATİK PROGRAMLAMA    (3 0 3)
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Çözüm Yöntemleri/ Doğrusal Programlama, Model Kurma ve Çözüm Teknikleri/ Grafik Yöntem ve İşletme Uygulamaları/ Simpleks Yöntem ve İşletme Uygulamaları/ Dualite ve Duyarlılık Analizi/Dual Simpleks Yöntem ve İki Aşamalı Yöntem/ Atama Problemi ve Transport Problemi/ Doğrusal Olmayan Optimizasyon/ Markov Analizi/ Proje Yönetimi (PERT-CPM)/ Dinamik Programlama

İSY 504 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3 0 3)
Bilimin ne olduğu, bilimsel araştırmanın süreçleri, kaynak derleme yöntemleri, araştırma teknikleri, anket hazırlama ve derleme, sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanılması. Tez Yazımına Yönelik Bilimsel Yöntem/ Veri Toplaması, Değerlemesi ve Test Edilmesi ile Raporlaştırılması

İSY 505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (3 0 3)
Doğrusal Programlama/ Tam Sayılı Programlama/ Atama Modelleri/ Ulaştırma Modelleri/ En Kısa Yol Yöntemi/ Minimum Maliyetli Akış Modelleri/ Maksimum Akış Modelleri/ Pert-Cpm Modelleri/ Dinamik Programlama Modelleri/ Hedef Programlama

İSY 506 İSTATİSTİK TESTLER (3 0 3)
Hipotez Testleri ve Aşamaları/ Tek Anakütle OrtalamasınınTesti (Varyansı Bilinen ve Bilinmeyen Anakütleler)/ İki Anakütle Ortalaması Arasındaki FarkınTesti (Bağımlı  ve Bağımsız Örnekler)/ Tek Yönlü Varyans Analizi/ Tukey Testi/ İki Yönlü Varyans Analizi (Etkileşimli ve Etkileşimsiz)/ Anakütle Oranının Testi (Büyük ve Küçük Örnekler)/ İki Anakütle Oranı Arasındaki FarkınTesti/ İkiden Fazla Anakütle Oranı Arasındaki Farkın Testleri – Ki-Kare Testleri/ İki Anakütle Varyansı Arasındaki Farkın Testleri -F-Testleri/ Parametrik Olmayan Hipotez Testleri (Ki-Kare Testleri, Fisher’in Kesin Testi, Medyan Testi Akış Sayacı Testi, Kolmogorov-Simirnov Tek Örnek Testi, Wilcoxon Sıra-Toplam Testi, İşaret Testi, Cochran Q Testi, Kruskal-Wallis Testi, Friedman Testi,Von Neumann Bağımsızlık Testi)/ Parametrik Olmayan Korelasyon Katsayısının Testi (Spearman Sıra Korelasyon, Kendall Uygunluk Katsayısı)/ Parametrik Korelasyon Katsayısının Testi

İSY 507 TAHMİN TEKNİKLERİ (3 0 3)
İlişki Analizi ile Tahmin, Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Zaman Serileri Analizi ile Tahmin/ Fiyat İndeksleri/ Zaman Serilerinin Bileşkenlerine Ayrılması (Trend, Mevsim Etkisinin, Konjonktür
ve Düzensiz Hareketlerin Saptanması)/ Üstel Düzgünleştirme Yöntemleri/ Otoregressif Model/ Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Bileşik Otoregressif Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Zaman Serilerinde Regresyon Analizi veya Koentegrasyon Analizi

İSY 508 ÜRETİM PLAN VE KONTROL TEKNİKLERİ (3 0 3)
İş Analizleri (Metod, Zaman Etüdü). Talep Tahminleri. İş Yeri Seçimi. Üretim Planlama ve Kontrol. Üretim Planlama ve Kontrol. Kapasite Planlama. Stok kontrol. Mamul Tasarımı. Malzeme İhtiyaç Planlama. Üretim Programlama. İş Yeri Düzenleme. Toplam Üretken Bakım

İSY 509 SAYISAL YÖNTEMLER (3 0 3)
karar verme, karar verme problemleri, karar verme süreci, fayda teorisi, belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, sayısal karar verme, oyun teorisi, bilgisayar destekli karar verme, bilgisayar destekli problem çözme, ve simülasyon.
İşletme Ana Bilim Dalı, Üretim Yönetimi Bilim Dalı Dersleri

İÜY 501 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ (3 0 3)
Üretim Sistemlerinin Sınıflandırması,  Üretim Planlama ve Kontrol  fonksiyonları, Proje tipi üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri,  Kesikli tip üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri, Parti tipi üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri, Sürekli tip üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri, Esnek üretim sistemi ve tam zamanında üretim sistemi

İÜY 502 KALİTE YÖNETİMİ   (3 0 3)
Kaliteyi etkileyen faktörler, Toplam Kalite kontrolünün elemanları, Yeni tasarım kontrolü, Gelen malzeme kontrolü, Ürün kontrolü, Özel süreç etütleri, Kalite kontrolünün organizasyonu, ISO 9000 standartları,

İÜY 503 ÜRETİM ARAŞTIRMALARI (3 0 3)
Simülasyon, Dinamik programlama,  Proje yönetimi,  Non- lineer programlama, Veri madenciliği, Modern üretim sistemleri,  Esnek imalat sistemleri,  Bulanık ortamlarda kara verme,  İlgili uygulama ve proje çalışmaları

İÜY 504 ÜRETİMDE OPTİMİZASYON (3 0 3)
Doğrusal programlamaya giriş, Model oluşturma, Simplex yöntem, Duyarlılık analizi, Dual simplex yöntem ,  Tam sayılı programlama,  Transportasyon Modelleri, Simülasyon, Şebeke analizi,

İÜY 505 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (3 0 3)
Ekonomik analiz ile ilgili kavramlar,  Faiz formülleri ve ödeme türleri ,  Yıpranma ve yıpranma hesabı yatırım kararları analizi,  Yapılabilirlik etüdü,  Yapılabilirlik uygulamaları

İÜY 506 STOK VE DEPO YÖNETİMİ (3 0 3)
Depo Yönetimine Giriş, Yerleşim Alternatiflerini Değerlendirme Metotları, Faktör sınıflandırma Metodu,  Ağırlık merkez Yöntemi, Depo Büyüklüğünün Belirlenmesi, Depo Yerleşimi,  Depo operasyonları yönetimi,  Raf Sistemleri, Taşıma ve elleçleme ekipmanı, Depo Yönetim Sistemleri,  Stok Yönetimi,  Stok Modelleri

İÜY 507 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (3 0 3)
Tedarik zinciri yönetimi bileşenleri, Tedarik zinciri yönetimi stratejileri, Tedarik zinciri planlaması ve uygulaması ile e-lojistik, E-müşteri ilişkilerinde yönetim, Bilgi yönetimi, Depolama ve taşıma zinciri, Lojistik modelleme

İÜY 508 YALIN ÜRETİM (3 0 3)
Yalın üretim kavramına giriş, Japon yönetim anlayışı ve gelişimi,  Yalın üretim felsefesi,  Yalın üretim araç ve teknikleri,  Tam Zamanında Üretim ve Kanban, Grup teknolojileri ve hücresel imalat,  Toplam verimli bakım

İÜY 509 ÜRETİM YÖNETİMİNDE MODERN YAKLAŞIMLAR (3 0 3)
Üretim fonksiyonunun işletme içindeki öneminin vurgulanarak üretim kapsamında yer alan temel konuların ele alınmasıdır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular süreç yönetimi, kapasite planlama, malzeme yönetimi, kuruluş yeri seçimi, üretim planlaması ve kalite “esnek üretim sistemleri”, “yalın üretim”, “sibernetik ve robot teknolojisi örnekleri” ve “e-imalat” gibi konulardır.

İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı Dersleri

İMUH 501 FİNANSAL MUHASEBE (3 0 3)
Bu dersin amacı muhasebenin temel kavramları, temel finansal tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması hakkında genel bir bilgi vermek ve muhasebe konularının finansman alanı ile bağlantısını kurmaktır. Derste muhasebenin temel kavramları, muhasebe uygulamaları, finansal tablolar ve muhasebe standartları gibi konular ele alınmaktadır.
İMUH 502 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE (3 0 3)
İşletme ve Muhasebe Kavramları/ Muhasebe Sisteminin Temel Özellikleri/ Finansal Tablolar/ Muhasebe Kayıt Sistemi/ Tekdüzen Hesap Planı/ Muhasebe Standartları İle İlgili Son Gelişmeler/ Değerlemeye Yeni Yaklaşımlar

İMUH 503 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (3 0 3)
Bu dersin amacı, geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, değişen muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dersi ile uluslar arası finansal raporlama standartları ve uluslararası muhasebe standartlarını kavramsal çerçeve temel alınarak incelenmesi ve muhasebe standartları uygulamaları ve uluslar arası finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanmış finansal tabloların analizi amaçlanmaktadır.

İMUH 504 MALİYET MUHASEBESİ (3 0 3)
Maliyet Kavramları/ Maliyet Türleri/ Maliyetleme Sistemleri/ Maliyet Yöntemleri/ Genel Bütçe/Standart Maliyetler ve Sapmalar/Esnek Bütçeler ve Yönetim Kontrolü/Maliyet Davranışı/Maliyet-Hacim-Kâr Analizi/Maliyet Dağıtımı/Maliyetleme Sistemleri/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Değişken Maliyetleme/Marjinal Maliyet Analizi

İMUH 505 TÜRK VERGİ MEVZUATI (3 0 3)
Türk Vergi Sisteminin ve Muhasebe Hukukunun Temel İlke, Kavram ve Kurumları/Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi/Katma Değer Vergisi/Özel Tüketim Vergisi/Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi/Damga Vergisi ve Harçlar/Belgeler/Defterler/Kayıt Düzeni/Mali Tablolar/Değerlemeye İlişkin Hüküm ve Kurallar

İMUH 506 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA (3 0 3)
Muhasebe Teorisi/Tekdüzen Muhasebe Sistemi/Kontra Hesaplar/Dönemsellik İlkesi ve Ayarlama Kayıtları/Borç ve Gider Karşılıkları/Değerleme/Uluslararası Muhasebe Standartları/Avrupa Birliği Yönergeleri/ İşletmelerde Alternatif Finansal Raporlama/Farklı Para Birimlerine Dönüştürme Yöntemleri/Enflasyon Muhasebesi/Konsolidasyon

İMUH 507 YÖNETİM MUHASEBESİ (3 0 3)
Maliyet Kavramları ve Sınıflandırılması/Maliyet Davranışları/Maliyet- Hacim- Kâr Analizleri/Maliyet Dağıtımı/Faaliyet Tabanlı Maliyetleme/Standart Maliyetleme/Değişken Maliyetleme/Karar Vermeye Yönelik Maliyetler/ Kâr Planlaması, Kontrolü Ve Yönetim Süreci/Kâr Planlaması Ve Kontrolünün Temel İlkeleri/Sermaye Harcamaları Planlaması Ve Kontrolü/Nakit Planlaması Ve Kontrolü/Yönetim Kontrol Raporları/Bütçe Sapma Analizleri/Uygulama

İMUH 508 DENETİM KAVRAMI VE TEKNİKLERİ (3 0 3)
Denetim Standartları (IFAC)/İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi/Nakit Denetimi/Alacakların Denetimi/Stokların Denetimi/Maddi Varlıkların Denetimi/Yatırımların Denetimi/Borçların Denetimi/Gelirlerin ve Giderlerin Denetimi

İMUH 509 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3 0 3)
Dersin amacı, finansal tabloların değişik kullanıcı grupları tarafından incelenmesi ve işletme için veya işletme hakkında karar alacak olan bu grupların kullanabilecekleri finansal tablo analiz ve değerleme yöntemlerini öğrencilere benimsetmektir.

İMUH 510 İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ (3 0 3)
Derste amaç, işletmeleri ilgilendiren vergileri bir bütün olarak ortaya koymak ve finansal tabloların vergisel analizini yapabilmeyi sağlamaktır. Vergilendirmede modern vergileme tekniklerinin uygulama örnekleriyle irdelenmesi, vergisel değerlemeler ve UFRS değerleme farklarının analizi, dersin konuları arasında yer almaktadır.

İMUH 511 STRATEJİK İŞ PLANLAMA VE GELİŞTİRME (3 0 3)
Dersin amacı, stratejik kararları alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak ve yatırım sahiplerinin ihtiyaçları ile çevresel baskıları uzlaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca, çeşitli stratejik durumların, kültürel gelişmeler ve organizasyon içindeki değişimler göz önüne alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

İMUH 512 İLERİ KURUMSAL RAPORLAMA (3 0 3)
Muhasebe Teorisi ve İlkeleri ve Finansal Raporlama Standartları derslerini alan öğrencilere, ileri seviyede muhasebe uygulamalarını örnek vak’a analizleri ile öğretmeyi amaçlayan bu ders, konsolidasyon, türev araçlarının muhasebeleştirilmesi, ertelenmiş vergi hesaplamaları gibi konuları kapsamaktadır.

İMUH 513 YÖNETİM MUHASEBESİ, STRATEJİ VE KONTROL (3 0 3)
Dersin amacı, karmaşıklaşan iş yapısı ve belirsizlik altında verilecek işletme kararlarında kullanılacak bilgilerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin yönetim muhasebesi teorisi ve uygulamalarını öğrencilere benimsetmektir.

İMUH 514 PARA VE SERMAYE PİYASALARI (3 0 3)
Finansal Sistem/ Ekonomide Fon Transferi/ Para Pazarları/ Enstrümanlar, Kurumlar/ Pazar Göstergeleri/ Merkez Bankası/ Sermaye Pazarları/ Enstrümanlar, Kurumlar / Sabit Gelirli Menkul Kıymetler/ Hisse Senedi Değerlemesi/ Opsiyonlar/ Vadeli İşlemler/ Portföy Yönetimi

İMUH 515 İLERİ DENETİM UYGULAMALARI (3 0 3)
Uluslararası İç Denetim Standartları/Denetim Standartları (IFAC)/Denetim Standartları (TURMOB) ve Çeşitli Uygulama Örnekleri

İMUH 516 KURUMSAL YÖNETİM (3 0 3)
Kurumsal Yönetim: Amaç ve Kapsamı / Dünya’da Kurumsal Yönetim Modelleri ve Gelişmeler / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kurumsal Yönetim Mekanizmaları / Kurumsal Yönetim’de Yönetim Kurulu: Bileşimi, Üye Seçimi, İcra İlişkisi / Kurumsal Yönetim ve Denetim İlişkisi: İç Denetim, Bağımsız Denetim ve Denetim Komiteleri / Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi İlişkisi / Kurumsal Yönetim’de Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık / Kurumsal Yönetim ve Finansal Derecelendirme İlişkisi / Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi / Kurumsal Yönetim’de Kurumsal Yatırımcıların Rolü / Kurumsal Yönetim ve Şirket Kontrol Biçimleri / Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı


 

İŞLETME YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ (İNGİLİZCE)

Courses in Finance 

 

MAN 500 FINANCE THEORY  (3 0 3)

 • Financial markets and institutions,
 • Time value of money,
 • Discounted cash flow,
 • Risk-return relationship,
 • Portfolio management,
 • Financial asset pricing,
 • Arbitrage,
 • Option pricing,
 • Effective market,
 • Capital structure,
 • Share of profit (dividend),
 • Business combinations (mergers)
 • Asymmetric information,
 • Financial crises.

MAN 501 FINANCIAL ECONOMICS (3 0 3)

 • Financial systems and the functioning of markets,
 • Working capital management in business and dividend distribution policies,
 • Operating budgets and capital budgeting,
 • Growth in business, mergers and failures,
 • Venture capital,
 • Banking and Turkish banking system,
 • Insurance and social security institutions,
 • Leasing, factoring, forfaiting institutions and processes,
 • Investment funds and investment trusts,
 • Stock exchange markets and securities evaluation,
 • Portfolio selection and management,
 • International financial markets.

MAN 502 INTERNATIONAL FINANCE (3 0 3)

 • Introduction to international finance,
 • The international financial markets,
 • Foreign exchange and money markets,
 • Risks in the markets
 • Exchange rates and types of quotations,
 • Foreign currency position,
 • Currency exchange and hedging,
 • Spot transactions,
 • Foreign currency arbitrage,
 • Futures,
 • Parity theorems in international finance,
 • Purchasing power parity,
 • Fischer effect,
 • International Fisher effect,
 • Interest rate parity,
 • Interest arbitrage,
 • Hardened interest arbitrage,
 • Vulnerable interest arbitrage.

MAN 503 MONEY AND CAPITAL MARKETS  (3 0 3)

 • Financial system,
 • The transfer of funds in the economy,
 • Money markets: instruments, institutions,
 • Market indicators,
 • The central bank,
 • Capital markets: instruments, institutions,
 • Fixed-income securities,
 • Equity evaluation,
 • Measurement of risk and return,
 • Portfolio management and diversification,
 • Arbitrage,
 • Swaps,
 • Forward contracts,
 • Futures contracts,
 • Options,
 • Hybrid investment instruments,
 • Synthetic investment instruments,
 • Hedge funds.

MAN 504 CORPORATE FINANCE (3 0 3)

 • Deterministic models,
 • Individuals on wealth creation models,
 • The goods in production and firm valuation models,
 • Optimal investment decisions,
 • Uncertainty models,
 • Uncertainty in the financing,
 • Investment decisions and capital costs,
 • Decision making under uncertainty,
 • Consumption investment decisions,
 • Risk, return, and market equilibrium.

MAN 505 FINANCIAL TIME SERIES ANALYSIS (3 0 3)

 • Volatility and correlation,
 • The main component analysis,
 • The causal models,
 • Value at Risk,
 • Assets of non-normality of returns,
 • Time-series models,
 • High-frequency data.

MAN 506 CAPITAL INVESTMENT ANALYSIS (3 0 3)

 • Economic analysis and terms,
 • Interest calculations,
 • Net present value calculations,
 • Comparison of investment alternatives,
 • Investment decision analysis,
 • Feasibility study and practice.

MAN 507 RISK MANAGEMENT (3 0 3)

 • Concept of risk & Types of risk,
 • Measurement and evaluation of risk,
 • Financial risk management and derivatives markets,
 • Commodities and financial futures,
 • Currency interest rates and stock index futures,
 • Forwards and futures,
 • Futures hedging vs speculation,
 • Option (Physical and financial options: FX, interest rate and index options),
 • Option pricing models (Black Scholes, Binominal etc…),
 • Buying-Selling strategies,
 • Exotic option,
 • Swap,
 • Next generation derivatives (Forward rate agreement, Swaptions, Rainbow, Barrier etc…),
 • VIP (Istanbul), (VOB) Izmir, Commodity (Cotton, Wheat), Financial (Foreign Exchange, Interest, ISE 30)

MAN 508 FINANCIAL MANAGEMENT (3 0 3)

 • Capital budgeting,
 • Business finance theory,
 • The hierarchy of financing,
 • Comparison of exchequers and financial risk,
 • Theory of capital structure,
 • The cost of capital,
 • Sources of funding (short, medium and long-term sources of funding).

 

Courses in Accounting 

MAN 521 FINANCIAL ACCOUNTING (3 0 3)

 • Basic concepts of finance and financial accounting,
 • Preparing and interpreting financial statements,
 • Relationship between accounting and finance,
 • Basic concepts of accounting,
 • Accounting applications,
 • Financial statements,
 • Accounting standards.

MAN 522 COST ACCOUNTING (3 0 3)

 • Cost concepts,
 • Types of cost,
 • Costing systems,
 • Cost methods,
 • Overall budget,
 • Standard costs and deviations,
 • Flexible budgets and management control,
 • Cost behavior,
 • Cost-volume-profit analysis,
 • Cost distribution,
 • Functional-based cost accounting,
 • Variable costing,
 • Incremental cost analysis.

MAN 523 FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS (3 0 3)

 • Purposes of financial statements and analysis,
 • Types of financial statements,
 • Balance-sheet,
 • Inventories,
 • Fixed assets and depreciation,
 • Accounting of financial instruments,
 • Comparative statement analysis,
 • Statement of retained earnings,
 • Structure of balance sheet and cash flow statement,
 • Cash flow statement,
 • Restatement of financial statements in accordance with inflation,
 • Essentials of financial statement analysis.

MAN 524 CORPORATE MANAGEMENT (3 0 3)

 • Its purpose and scope,
 • Earth models and developments in corporate management,
 • Corporate management principles,
 • Corporate management mechanisms,
 • Board of directors: Its composition, member selection, executive relations,
 • Auditing and its role in corporate governance: Internal audit, external audit and audit committees,
 • Risk management issues in corporate management,
 • Public disclosure and transparency in corporate management,
 • Corporate management and rating agency relationships,
 • Corporate management and compliance risk rating,
 • The role of institutional investors in corporate management,
 • Corporate management and corporate control,
 • Corporate management and firm performance.

MAN 525 ACCOUNTING LAW (3 0 3)

 • Basic principles of law,
 • Sections of positive law and accounting law,
 • The subject and purpose of accounting,
 • Accounting theory,
 • Unit of measure for value,
 • Period rule,
 • Concepts of debts and receivables,
 • Provisions of the establishment of commercial companies,
 • Commercial enterprises: related to laws, regulations and communiqués,
 • Books and documents to be used by commercial enterprises,
 • The Turkish judicial system and the judiciary in commercial affairs,
 • Proof instruments in commercial litigation.

Courses in Quantitative Methods

MAN 540 OPERATIONS RESEARCH (3 0 3)

 • Linear programming,
 • Integer programming,
 • Assignment models,
 • Transportation models,
 • Shortest path method,
 • Minimum cost flow models,
 • Maximum flow models,
 • Pert-cpm models,
 • Dynamic programming models,
 • Goal programming.

MAN 541 DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING  (3 0 3)                      

 • Contingency,
 • Distributions,
 • Sampling,
 • Hypothesis testing,
 • Analysis of variance,
 • Linear regression and correlation analysis,
 • Factor analysis,
 • Clustering analysis
 • Practices.

MAN 542 TIME SERIES ANALYSIS AND FORECASTING  (3 0 3)

 • Simple regression and correlation analysis,
 • Multiple regression and correlation analysis,
 • Decomposition of the time series,
 • Seasonality,
 • Exponential smoothing methods,
 • Moving average method,
 • Distributed-delay models,
 • ARIMA models,
 • Cointegration and error correction models,
 • Multivariate cointegration models.

MAN 543 DECISION ANALYSIS  (3 0 3)

 • Decision-making theories,
 • Rational decision-making,
 • Decision-making process,
 • Defining the problem,
 • Classification of decision problems,
 • Decision making under certainty and risk/uncertainty
 • Decision models,
 • Decision trees,
 • Bayesian approach,
 • Utility theory,
 • Analytic hierarchy process,
 • Social choice theory.

MAN 544 MULTI-CRITERIA DECISION MAKING (3 0 3)

 • Decision analysis and decision support approaches,
 • Configuration of the decision model,
 • Utility theory,
 • Preference sorting models,
 • Multi-criteria models,
 • Superiority models.

MAN 545 DECISION SUPPORT SYSTEMS (3 0 3)

 • Decision-making process,
 • Management information system,
 • Administrative information systems,
 • Expert systems,
 • Data analysis,
 • Data bases,
 • Data-based management systems,
 • User interfaces and message components,
 • Decision support system design,
 • Group decision support systems,
 • Knowledge-based decision support systems.

MAN 546 NETWORK FLOW AND DESIGN  (3 0 3)

 • Network design,
 • Network flow problems,
 • Network flow algorithms,
 • The shortest path problems,
 • The maximum flow problem,
 • The network simplex method,
 • The traveling-salesman problems,
 • Multi-flow problems,
 • Lagrangian relaxation,
 • Adding columns,
 • Examples in the field of telecommunications, transportation and logistics.

 

Courses in Production Management 

MAN 550 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT (3 0 3)

 • Introduction to warehouse management,
 • The methods of the evaluation of alternatives to settlement,
 • Factor classification method,
 • Management for gravity center,
 • Determining the size of warehouse,
 • Warehouse location,
 • Warehouse operation management,
 • Shelf systems, moving and transporting equipment,
 • Warehouse management systems,
 • Warehouse management,
 • Warehouse models.

MAN 551 OPERATIONS PLANNING AND CONTROL (3 0 3)

 • The importance of production function in business,
 • Process management,
 • Capacity planning,
 • Material management,
 • Choosing the appropriate place for production facility,
 • Production planning,
 • Flexible production systems,
 • Simple production,
 • The examples of cybernetics and robotics,
 • E-manufacturing.

MAN 552 PROJECT MANAGEMENT  (3 0 3)

 • Project planning, scheduling, resource allocation, monitoring and control,
 • Planning and programming networks,
 • PERT model,
 • CPM (Critical Path Method) model,
 • Linear time-cost balance,
 • Curvilinear time-cost balance,
 • Control of project costs,
 • Network programming with limited resources.

MAN 553 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (3 0 3)

 • Supply chain management components, strategies, plans and practices,
 • Warehousing and transportation,
 • Logistic modeling,
 • Physical flow management and integration,
 • Outsourcing.

MAN 554 COMPUTER AIDED MANUFACTURING (3 0 3)

 • Production planning and management software applications,
 • Introduction of modules and functions-integration,
 • Production planning.

MAN 555 SIMULATION (3 0 3)

 • Modeling and simulation,
 • Simulation software,
 • Data analysis,
 • Statistical process analysis,
 • Input-output analysis,
 • Data collection.

Courses in Management and Organization 

MAN 570 PRINCIPLES OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION  (3 0 3)

 • The concept of organization,
 • The structure of an organization and/or institution,
 • Structural relations in business,
 • Factors affecting the selection of  the effective structure,
 • The concept of organizational change,
 • The application of organizational change,
 • Organizational structural charts,
 • Managing organizational change.

MAN 571 STRATEGIC MANAGEMENT (3 0 3)

 • Terms and concepts of strategic management,
 • Strategic management process and its factors,
 • External environmental analysis,
 • Business analysis,
 • Measurement of environmental factors,
 • Status reporting matrices,
 • Strategic direction,
 • Main strategies, and its subgroups,
 • Senior management strategies,
 • Competitive strategies,
 • Functional strategies,
 • Techniques used in the implementation of management strategies,
 • Implementation of strategies,
 • Strategic evaluation and control,
 • Corporate governance and ethics.

MAN 572 INFORMATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT (3 0 3)

 • Definition of technology, its importance and classification,
 • Technology in organizations,
 • Sub-systems and technology,
 • Choice of technology in organizations,
 • Automation and computer-based applications,
 • Environment and technology,
 • Environmental uncertainty and technology,
 • Technological change,
 • Product innovation,
 • Knowledge-based organizations.

MAN 573 ORGANIZATIONAL THEORY AND STRATEGY (3 0 3)

 • Individual and organizational strategic orientation,
 • Theory and practise – conflictiny or harmonious,
 • Causes of changes in management theory,
 • Management approaches prior to scientific management,
 • Foundations of scientific management, its principles, contributions and importance,
 • Criticism and its contribution to today’s world,
 • Reasons of birth of classic and neo-classic management approaches,
 • Modern organizational theories,
 • Basis of system approaches, its contribution to today’s world,
 • Basis of contingency and environmental approach, its contribution to today’s world,
 • Continuous improvement and development approaches, current concepts,
 • Customer awareness,
 • Total Quality Management, its foundation, features and quality concept,
 • Changes in TQM (total quality management), leadership and motivation concept,
 • Re-organization, the process of development of organizations.

MAN 574 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR (3 0 3)

 • Historical development and foundations of organizational behavior,
 • Organizational development,
 • Organizational culture,
 • Functions of organizational culture,
 • Team work,
 • Characteristics of teams,
 • Types of teams,
 • Deciding and problem solving,
 • Process of motivation and theories of motivation,
 • Learning Organizations: its definition and characteristics,
 • Strategies and tactics of negotiation,
 • Negotiation process,
 • Organizational stress and management of organizational stress,
 • Leadership and theoretical approaches to leadership styles,
 • Meeting and time management,
 • Power and politics in organizations.

MAN 575 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (3 0 3)

 • General framework of human resources management,
 • Human resources management functions,
 • General framework of human resources,
 • Organizational management and its applications,
 • Human resources planning,
 • Process of supplying and selection in human resources,
 • Adoption of business environment,
 • Human resource development,
 • Compensation and reward systems,
 • Performance and career management.

MAN 576 LEADERSHIP AND MOTIVATION (3 0 3)

 • The concept of leadership,
 • The differences between manager and leader,
 • Leadership theories,
 • Organizational power sources,
 • Leadership and ethics,
 • Leader development,
 • Leader training,
 • The measurement of leadership and leadership analysis,
 • Leadership in different cultures,
 • Leadership and teamwork,
 • The concept of motivation,
 • Content theories of motivation,
 • Motivation methods,
 • Field research.

MAN 577 ORGANIZATIONAL CULTURE (3 0 3)

 • Organizational culture,
 • Elements of organizational culture,
 • Different organizations,
 • Organizational cultures in different countries,
 • National culture and its effects on the organizational culture,
 • Cultural structure of the learning organization.

Courses in Marketing 

MAN 580 SALES MANAGEMENT (3 0 3)

 • Introduction to sales and sales management,
 • Sales management functions,
 • Sales and strategic planning,
 • Personal selling,
 • Customer relationship management,
 • Sales process,
 • Potential customers and sales forecast,
 • Organization and regional management,
 • Selection and recruitment of salespeople,
 • Sales training,
 • Motivation and leadership of salespeople,
 • Remuneration and rewarding of sales force,
 • Sales performance evaluation.

MAN 581 MARKETING PLANNING AND STRATEGY  (3 0 3)

 • Concept of marketing and marketing management,
 • Marketing planning,
 • Marketing research,
 • Consumer markets and consumer behavior,
 • Industrial marketing and buyer behavior,
 • Market analysis,
 • Demand forecasting,
 • Market segmentation,
 • Target market selection,
 • Product planning and development,
 • Prices and pricing policies in enterprises,
 • Marketing channels and physical distribution,
 • Retailing and wholesaling,
 • Promotional decisions,
 • Personal selling and sales management,
 • Advertising and public relations,
 • International marketing,
 • New developments and applications in marketing.

MAN 582 MARKETING COMMUNICATIONS (3 0 3)

 • Communication theories,
 • Components of marketing communications,
 • The concept of integrated marketing communications,
 • Branding,
 • Measurement and evaluation in marketing communication,
 • Advertising, media, advertising effectiveness measurement,
 • Sales promotion techniques and effectiveness,
 • Public relations,
 • Event management and sponsorship,
 • Direct and data-based marketing.

MAN 583 ADVERTISING AND BRAND MANAGEMENT (3 0 3)

 • Marketing mix: Promotion sub-mix,
 • Basic principles, tools, strategies of Promotion mix,
 • Promotion management process,
 • Marketing communication system and promotion communication process,
 • Advertising and advertising principles, the features, functions, and classification,
 • Strategic decision-making process in advertising,
 • Media strategy, planning and media selection decisions,
 • Advertising effectiveness measurement,
 • Organization of advertising.

MAN 584 CORPORATE MARKETING  (3 0 3)

 • Organizational marketing concept,
 • Organizational markets and environment analysis,
 • Identification of the organizational markets,
 • Identification of the organizational market opportunities,
 • Organizational market segmentation,
 • Targeting and positioning strategies,
 • Organizational buyer behavior,
 • Organizational product planning and development strategies,
 • Organizational pricing strategies,
 • Organizational distribution strategies,
 • Organizational marketing communications strategies,
 • Control of organizational marketing programs.

MAN 585 QUANTITATIVE TECHNIQUES IN MARKETING (3 0 3)

 • Research methods and types,
 • Research plan,
 • Market research models,
 • Invalid resources and experimental research,
 • Sampling,
 • Hypothesis development,
 • Data collection methods,
 • Data preparation and regulation,
 • Parametric and non-parametric tests,
 • Univariate and multivariate analyzes which are used in marketing research,
 • Discriminant analysis,
 • Factor analysis,
 • Cluster analysis,
 • Anova,
 • Evaluation and interpretation of the results of research findings,
 • Validity and reliability analysis,
 • Decision-making process,
 • Preparing research report.

MAN 586 E-COMMERCE (3 0 3)

 • The benefits and advantages of e-commerce,
 • E-commerce methods,
 • E-commerce company budget preparation,
 • E-commerce industry analysis,
 • Marketing and sales,
 • Competitor analysis,
 • E-commerce software development and applications,
 • Creating a site and user guide,
 • Supply chain and inventory management,
 • Advertising,
 • Order tracking,
 • Customer service.

MAN 587 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS  (3 0 3)

 • Business ethics and values,
 • Importance of business ethics,
 • Business ethics and social responsibility,
 • Ethical behavior,
 • Ethical decision making,
 • Code of ethics,
 • Organizational ethics,
 • Management ethics,
 • Work ethics,
 • Moral disengagement,
 • The role of ethics in human resources management,
 • The role of ethical issues in corporate governance,
 • Relationship between business ethics and the law,
 • Social responsibility and ethics examples.